Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké 2015

Denna bokslutskommuniké lämnas med anledning av att Avanza Bank AB (publ) har emitterat ett förlagslån och ska inte förväxlas med bokslutskommunikén för Avanza Koncernen som publicerades den 21 januari 2016.

  • Rörelseintäkterna ökade under året med 44 (17) procent till 693 (480) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 47 (44) procent
  • Resultatet efter skatt ökade med 13 (161) procent till 245 (217) MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 13 (160) procent till 446 (395) SEK
  • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång