Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké 2016

· Kundtillväxten var fortsatt stark under fjärde kvartalet. Totalt under året uppgick antalet nya kunder till 103 000, motsvarande en kundtillväxt på 22 procent. Från och med 2017 höjs målet till att under år 2020 uppnå 1 miljon kunder · Nettoinflödet under kvartalet uppgick till 6 210 MSEK, en ökning med 7 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015. För helåret ökade nettoinflödet med 5 procent jämfört med 2015. Nettoinflödesmålet uppjusteras från 2017 till att Avanza ska ta en marknadsandel om minst 9 procent (tidigare 7 procent) av nettoinflödet till den svenska sparmarknaden · Rörelseintäkterna minskade med 2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015, främst på grund av de rekordhöga courtageintäkterna 2015. Jämfört med tredje kvartalet ökade intäkterna med 12 procent · Rörelsekostnaderna under fjärde kvartalet ökade med 16 procent jämfört med fjärde kvartalet 2015, främst till följd av ökat antal medarbetare inom compliance och IT. Jämfört med tredje kvartalet var kostnaderna 33 procent högre, huvudsakligen till följd av säsongsmässigt låga personalkostnader i tredje kvartalet · Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 101 MSEK, en minskning med 15 procent jämfört med föregående år, främst en följd av högre kostnader. Även jämfört med tredje kvartalet var kostnaderna högre och resultatet minskade med 4 procent · Styrelsen föreslår en utdelning om 10,50 (10,50) SEK per aktie · Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Kv-4
2016
Kv-3
2016
förändr% Kv-4
2015
förändr% jan–dec
2016
jan–dec 2015 förändr%
Rörelsens intäkter, MSEK 247 220 12 252 –2 919 904 2
Rörelsens kostnader, MSEK –130 –98 33 –112 16 –453 –420 8
Rörelseresultat, MSEK 117 122 –4 140 –17 465 485 –4
Resultat efter skatt, MSEK 101 105 –4 118 –15 399 415 –4
Resultat per aktie, SEK 3,39 3,53 –4 4,03 –16 13,45 14,23 –5
Rörelsemarginal, % 47 55 –8 56 –8 51 54 –3
Nettoinflöde, MSEK 6 210 5 920 5 5 790 7 26 500 25 200 5
Nykundsinflöde (netto), st 29 300 24 500 20 23 700 24 103 000 96 400 7
Sparkapital vid periodens slut, MSEK 231 000 222 900 4 191 600 21 231 000 191 600 21

Händelser under kvartalet 

  • Avanzas nya VD Johan Prom tillträdde den 7 november 2016
  • Avanza erhöll SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för sjunde året i rad
  • Till följd av Nasdaqs årliga genomgång av börsvärden meddelades att Avanza-aktien från den 2 januari 2017 handlas på Nasdaqs storbolagslista som omfattar företag med ett börsvärde på över 1 miljard euro 
  • Avanza Play, ett nytt beslutsstöd i videoformat med inspirerande och utbildande inslag för sparande och investeringar lanserades

VD-kommentar

Unik innovationskultur med starkt engagemang

2016 var ett händelserikt och spännande år i världspolitiken, på börsen och hos Avanza, men också för mig personligen som i november hade förmånen att tillträda som VD. Det har varit fantastiska månader, där min positiva bild av Avanza som bolag har förstärkts och där jag inspireras och gläds över det engagemang och den vilja att skapa förändring som finns bland alla medarbetare. Vår innovationskraft och det engagemang som finns internt är något vi verkligen ska måna om när vi växer och blir större. Att vi från januari enligt Nasdaq OMX räknas som storbolag – vilket är en fantastisk bekräftelse på det vi gör – är inget som ska påverka vår flexibilitet och snabbhet.

Under året har vi gjort massor för att göra det bättre för våra kunder. Vi har gjort över 2 500 uppdateringar och tillägg på sajten, var först ut med gratis aktiehandel på Stockholms­börsen, har förbättrat och utökat funktionaliteten i våra mobilappar och jobbat hårt med att stärka användarupplevelsen. Det har lett till fler aktieaffärer på Stockholmsbörsen via Avanza än via storbank­erna tillsammans. Närmare 3 000 nya företag har 2016 valt Avanza som leverantör för sina tjänstepensioner och vi var fjärde största aktör på flyttmarknaden. Under fjärde kvartalet lanserade vi också vårt nya beslutsstöd Avanza Play med inspirerande och utbildande videoinslag för sparande och investeringar.

Stark utveckling inom våra målområden 2016

Sammantaget har detta bidragit till att vi under fjärde kvartalet – och för sjunde året i rad – fick utmärkelsen Sveriges nöjdaste sparkunder enligt SKI. Enligt YouGovs senaste mätning var vi även det mest rekommenderade svenska varumärket i Sverige. Vi har ett utmärkt ambassadörskap även internt och uppnådde med god marginal vårt medarbetarmål med ett eNPS på 51 att jämföra med branschsnittet inom bank och IT på 9 respektive 44.

Sett till de hårdare måltalen, har vi under 2016 haft ett kundinflöde på 103 000 nya kunder, vilket väl överträffar målet. Så många som 29 300 tillkom under fjärde kvartalet. Glädjande kan också tilläggas att väldigt få kunder lämnar oss, endast 1,2 procent, vilket visar att man i princip stannar som kund hos Avanza livet ut. Vår marknadsandel avseende nettoinflöde under den senaste 12-månadersperioden var 9,9 procent, att jämföra med vårt mål på minst 7 procent. Detta gav ett totalt nettoinflöde under året på 26,5 miljarder kronor – ett rekordår med andra ord – och där 6,2 miljarder tillkom under sista kvartalet.

Resultatet för året pressades av lägre intäkter på grund av räntemiljön och ett oroligare marknadsläge, vilket påverkade såväl räntenettot som våra courtageintäkter. Detta gjorde att vi för 2016 inte nådde det långsiktiga målet om att kostnadsökningstakten inte ska överstiga intäktsökningen. Tittar vi på aktiehandeln var dock antalet courtagegenererande kunder och antalet notor rekordhögt under såväl 2016 som under fjärde kvartalet. Det som påverkade courtageintäkterna år över år var istället de lägre handelsvolymerna. Under fjärde kvartalet tilltog aktie­handeln från det något svagare tredje kvartalet och vi är alltjämt den största svenska aktören på Stockholmsbörsen. Detta resulterade i ett starkt courtagenetto, det tredje bästa för ett enskilt kvartal om än inte lika starkt som fjärde kvartalet 2015 då handeln i ett par tradingintensiva aktier var rekordstor.

I november erbjöd vi gratis aktiehandel i USA under Black Friday, vilket resulterade i ett rekordstort antal transaktioner och vi ser att intresset för utländska aktier fortsätter att öka, vilket tillsammans med den utländska fondhandeln stärkte valuta­intäkterna. Aktiviteten inom företagstransaktioner var hög och vi ser en stor efterfrågan på våra tjänster och ett ökat intresse för vår breda kundbas när bolag söker ägarspridning. Räntenettot stärktes tack vare spararnas ökade riskaptit och vårt attraktiva bolåneerbjudande.

Tidlös affärsmodell byggd på skalbarhet, med en ledande kostnadsposition

Under året har vi lyckats sänka kostnaden per sparkrona från 25 till 22 punkter och närmar oss vår ambition att nå under 20 punkter. Det är ett resultat av idogt finslipande samt ständiga justeringar och effektiviseringar. Rörelsekostnaderna för året ökade med 8 procent, vilket var i det lägre spannet av vår prognos. Vår guidning för 2017 med ökade kostnader på 15–20 procent kvarstår när vi ökar innovationstakten för att fullt ut tillvara­ta alla de möjligheter vi just nu ser i digitalisering och nya regelverk. Rörelsemarginalen uppgick till 51 procent för helåret, i linje med vår ambition på runt 50 procent. Detta skulle inte vara möjligt utan vår skalbara affärsmodell och vår ledande kostnads­position.

Mot denna bakgrund och för att uppfylla framtida kapitalkrav föreslår styrelsen en utdelning på 10,50 kr per aktie.

Stor potential för stark tillväxt och fortsatt fokus på kärnverksamheten 2017

Att fortsätta göra det bästa för våra kunder, med ett billigare, bättre och enklare erbjudande ligger högst på att-göra-listan även 2017. Vi fortsätter därför att arbeta med vårt mobila erbjudande för att tillfredsställa och attrahera yngre och bredare målgrupper, vi finslipar våra verktyg och innehållet på vår sajt för att behålla våra mer handelsaktiva kunder och fortsätter att skala, effektivisera och förbättra våra interna processer och system genom att bli ännu mer digitala. Vi tror på fortsatt stark tillväxt och stretchar vårt kundmål till att 2020 uppnå 1 miljon kunder, samtidigt som vi höjer vårt mål avseende andelen av nettoinflödet till sparmark­naden till minst 9 procent.

Stockholm den 19 januari 2017

Johan Prom, VD Avanza

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2017 kl. 08.15 (CET).