Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké 2017

Fjärde kvartalet 2017 jämfört med fjärde kvartalet 2016

 • Kundtillväxten uppgick till 42 500 (29 300), vilket var den högsta tillväxten för ett kvartal någonsin
 • Nettoinflödet under kvartalet var 3 550 MSEK, en minskning med 43 procent och till stor del en följd av några enskilda större uttag på 2 200 MSEK 
 • Rörelseintäkterna ökade med 11 procent, till följd av högre fondprovisioner och övriga intäkter. Övriga intäkter ökade framför allt till följd av högre intäkter från Corporate Finance och högre valutaintäkter
 • Rörelsekostnaderna ökade med 23 procent, främst på grund av fler medarbetare och högre övriga kostnader. Kostnadsökningen är till stor del en följd av utökad utvecklingskapacitet för fortsatt tillväxt
 • Resultatet efter skatt uppgick till 98 MSEK, en minskning med 3 procent
 • Kostnadsökningen för helåret 2017 uppgick till 20 procent, i enlighet med tidigare uppskattning. Kostnadsökningstakten på helårsbasis väntas nu återgå till 8-10 procent
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 10,50 (10,50) SEK per aktie
 • Avanza lanserade Bolån+, Sveriges billigaste bolån utan krav på övrigt engagemang
 • Avanza erhöll SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för åttonde året i rad
 • Sparkapitalet i Avanza Auto passerade 1 miljard kronor
 • Det långsiktiga målet avseende Avanzas marknadsandel av nettoinflödet till den svenska sparmarknaden har höjts från minst 9 till minst 10 procent
 • Rikard Josefson tillträdde den 6 november som ny VD för Avanza

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza          

”Jag har aldrig under mina år upplevt en sådan passion för kunden och vilja att alltid, in i minsta detalj, försöka förbättra Avanzas erbjudande. Avanzas starka kultur har alltid varit och kommer alltid att vara avgörande för Avanzas framgång.”

Kv-4 Kv-3  förändr Kv-4  förändr jan-dec jan-dec  förändr
2017 2017 % 2016 % 2017 2016 %
Rörelsens intäkter, MSEK 274 229 20 247 11 985 919 7
Rörelsens kostnader, MSEK –160 –125 28 –130 23 –544 –453 20
Rörelseresultat, MSEK 114 104 9 117 –3 441 465 –5
Resultat efter skatt, MSEK 98 89 11 101 –3 379 399 –5
Resultat per aktie, SEK 3,27 2,97 10 3,39 –4 12,66 13,45 –6
Rörelsemarginal, % 41 45 –4 47 –6 45 51 –6
Nettoinflöde, MSEK 3 550 5 900 –40 6 210 –43 26 800 26 500 1
Nykundsinflöde (netto), st 42 500 31 200 36 29 300 45 140 000 103 000 36
Sparkapital vid periodens slut, MSEK  273 400  272 000 1  231 000 18  273 400  231 000 18

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2018 kl. 08.15 (CET).