Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké januari – december 2016

Denna bokslutskommuniké offentliggörs med anledning av att Avanza Bank AB (publ) har ett utestående förlagslån. Rapporten ska inte förväxlas med bokslutskommunikén för Avanza Bank Holding AB (publ) med koncernen för Avanza som publicerades den 19 januari 2017.

      Rörelseintäkterna ökade med 0 (44) procent till 676 (675) MSEK

      Rörelsemarginalen uppgick till 45 (49) procent

      Resultatet efter skatt minskade med 4 (+13) procent till 235 (245) MSEK

      Resultat per aktie minskade med 4 (+13) procent till 428 (446) SEK

      Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Andra halvåret                      

      Rörelseintäkterna minskade med 1 procent till 342 (344) MSEK

      Resultatet efter skatt minskade med 9 procent till 116 (127) MSEK

      Resultat per aktie minskade med 9 procent till 211 (231) SEK


Denna information är sådan som Avanza Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 08:15 CET.