Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – september 2014

· Nettoinflödet uppgick till 14 100 (8 410) MSEK, motsvarande 13 (10) procent av totalt sparkapital vid årets början · Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 355 300 (316 500 per den 31 december 2013) st · Sparkapitalet ökade med 18 (22) procent till 133 400 (112 600 per den 31 december 2013) MSEK · Rörelseintäkterna ökade med 16 (1) procent till 503 (435) MSEK · Rörelsemarginalen uppgick till 43 (37) procent · Resultatet efter skatt ökade med 30 (7) procent till 181 (139) MSEK · Resultat per aktie ökade med 30 (6) procent till 6,28 (4,82) SEK Tredje kvartalet · Avanza Pension kommer att expandera ytterligare och öppna kontor i Malmö under början av 2015 · Rörelseintäkterna ökade med 12 (18) procent till 166 (148) MSEK · Resultatet efter skatt minskade med 3 (+94) procent till 60 (62) MSEK · Resultat per aktie minskade med 2 (+94) procent till 2,10 (2,15) SEK · Resultatet före skatt har belastats av en reservering om 8 MSEK avseende moms hänförlig till perioden 2010-2012. Belastningen på resultatet efter skatt uppgår till 6 MSEK

VD-kommentar

Dubblerat nettoinflöde

”Nettoinflödet fortsätter att vara starkt även detta kvartal med 4,6 mdr SEK, en dubblering jämfört med samma period föregående år, vilket innebär 14,1 mdr SEK sedan årsskiftet. Bakom det starka nettoinflödet varje kvartal jämfört med förgående år finns många satsningar som börjar bära frukt, som vår nya sajt, satsning på CRM och mer kunddriven kommunikation, nytt handlarrum och lyckade produktlanseringar. Exempelvis generar Superbolånet förutom många nya kunder även nytt sparkapital från befintliga kunder. Allt sammantaget resulterade det i 12 800 nya aktiva kunder under kvartalet, en ökning med 49 procent mot föregående år, och 38 800 nya kunder sedan årsskiftet.

Vid halvårsskiftet kunde vi summera vår andel av totala sparmarknadens tillväxt till 8,0 procent under den senaste 12-månadersperioden. Det är över vårt långsiktiga mål att nå minst 7 procent.

Reporäntesänkningen pressar räntenettot samtidigt som skalbarheten ger resultat

Den kraftiga sänkningen av reporäntan vid kvartalets ingång påverkar vårt kvartalsresultat negativt med 8 MSEK, något som våra ökade volymer inte kan kompensera för på ett kvartal. Med det i åtanke är vi nöjda över att vårt fokus på kostnadseffektivitet börjar ge resultat, vilket är av största vikt för att vi ska kunna leverera goda marginaler oavsett ränteläge. Vi har sänkt kostnaden per sparkrona med 18 procent till 31 punkter det senaste året vilket är ett tydligt bevis för skalbarheten i verksamheten.

Tidigarelagd mobilsatsning och moms belastar resultatet

Under sommarmånaderna upplevde vi en explosionsartad efterfrågan på våra mobila tjänster. I juli skedde mer än 50 procent av inloggningarna via mobila enheter. Vi har därför beslutat att tidigarelägga utvecklingen av vår mobila plattform för att den ska kunna vara på plats senast nästa sommar.

Vi har även belastat vår resultaträkning med en engångspost om 8 MSEK avseende moms som härrör till perioden 2010 till 2012, vilket vi flaggade för redan i andra kvartalet.

Investeringen i mobila tjänster tillsammans med engångskostnaden för moms är anledningen till att vår kostnadsökningstakt uppskattas bli 7 procent för 2014, något högre än de 6 procent vi kommunicerade i andra kvartalet. Planen om en kostnadsökningstakt mellan 6–8 procent för 2015 ligger dock fast. Det gör även den tillväxtambition som jag nämnde i delårsrapporten för andra kvartalet om 30 000–40 000 nya kunder per år och en andel om minst 7 procent av nettoinflödet till den svenska sparmarknaden.

Fortsatt expansion inom pension

Vår pensionsaffär fortsätter att röna framgångar. Sedan årsskiftet har vi dubblerat vår säljkår genom nyrekryteringar i Stockholm och öppnande av kontor i Göteborg som haft en flygande start med ett starkt inflöde av tjänstepensionskunder. Därför kommer vi öppna ett kontor även i, för oss strategiskt viktiga, Malmö efter årsskiftet. Vi fortsätter därmed enligt plan att långsiktigt bygga pensionsområdet som ett av våra stabila intäktsben för att motverka vår känslighet för volatilitet på marknaden. Inom det privata pensions- och försäkringssparandet har vi under det senaste året nått en andel om 4,5 procent av premieinflödet.

Fokus framöver

Kommande kvartal kommer vi fortsätta stärka vårt ledarskap inom sparande och placeringar. Förutom förbättrade funktioner på sajten och ytterligare effektiviseringar av olika backoffice- och administrationsfunktioner, kommer vi börja hantera vår överskottslikviditet mer aktivt för att uppnå en bättre kapitaleffektivitet och skapa utrymme för att fortsätta expandera Superbolånet.

Fokus ligger också på att rekrytera och färdigställa kontoret i Malmö samtidigt som vi jobbar vidare med vår användarvänlighet och mobila lösning.”

Stockholm den 16 oktober 2014

Martin Tivéus, VD Avanza