Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari-juni 2018

Andra kvartalet 2018 jämfört med andra kvartalet 2017

  • Kundtillväxten var fortsatt god med 23 300 (27 900) nya kunder, trots avvaktande marknadsläge
  • Nettoinflödet under kvartalet var 4 840 (8 710) MSEK. Andelen nettoinflöde från befintliga kunder minskade
  • Rörelseintäkterna ökade med 4 procent, främst till följd av högre fondvolymer och därmed ökade fondprovisioner. Courtageintäkterna minskade på grund av lägre omsättning
  • Rörelsekostnaderna ökade med 17 procent. Kostnadsökningen är en följd av utökad utvecklingskapacitet för fortsatt tillväxt, där en större del än planerat gått till regelverksimplementeringar under våren. Kostnadsökningen under andra kvartalet var enligt plan
  • Kostnadsökningen för 2018 kommer att uppgå till närmare 11 procent jämfört med tidigare uppskattning om 8-10 procent. Beslutet har tagits att rekrytera 20 nya medarbetare inom innovation och utveckling under hösten, för att ytterligare öka kapaciteten i utvecklingsteamen. Den långsiktiga planen för de årliga kostnadsökningarna på 8-10 procent ligger fast
  • Resultatet efter skatt uppgick till 79 MSEK, vilket var en minskning med 11 procent jämfört med föregående år
  • Efter kvartalets utgång har Skatteverket meddelat att de ämnar påföra Avanza Pension retroaktiv skatt för 2016. Om motsvarande görs för 2017 och 2018 uppskattas skattekostnaden uppgå till sammanlagt 5 MSEK. Avanza kommer att ta ställning till en eventuell överklagan
  • För fjärde året utsågs Avanza till bäst på service inom finansiella tjänster i Service Scores mätning
  • Avanza Corporate Finance utsågs till ”Bästa rådgivare i kategorin kvalitet i klassen småbolag” enligt SvD Börsplus IPO-guide
  • Hållbarhetsaspekter implementerades i Avanzas egna fonder

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza

”På Avanza drivs vi av att vi fortfarande har mycket ogjort på sparmarknaden. Även om kostnadskontroll är strategiskt viktigt för Avanza får det inte begränsa vår utveckling. Förändringen i branschen går allt snabbare och efter mitt första halvår som VD är min uppfattning att vi behöver öka kapaciteten för att i snabbare takt kunna leverera på våra ambitioner.”

Kv-2 Kv-1  förändr Kv-2  förändr jan-jun jan-jun  förändr
2018 2018 % 2017 % 2018 2017 %
Rörelsens intäkter, MSEK 244 271 -10 234 4 515 478 8
Rörelsens kostnader, MSEK -153 -152 1 -131 17 -305 -255 20
Rörelseresultat, MSEK 90 120 -25 103 -13 209 224 -6
Resultat efter skatt, MSEK 79 104 -24 89 -11 183 192 -5
Resultat per aktie, SEK 2,64 3,45 -24 2,97 -11 6,10 6,43 -5
Rörelsemarginal, % 37 44 -7 44 -7 41 47 -6
Nettoinflöde, MSEK 4 840 7 960 -39 8 710 -44 12 800 17 300 -26
Nykundsinflöde (netto), st 23 300 42 400 -45 27 900 -16 65 700 66 200 -1
Sparkapital vid periodens slut, MSEK  307 100  288 700 6  270 300 14  307 100  270 300 14

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 08.15 (CEST).