Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari-september 2015

· Nettoinflödet uppgick till 19 400 (14 100) MSEK, motsvarande 14 (13) procent av totalt sparkapital vid årets början · Antal kunder ökade med 20 (12) procent till 443 900 (371 200 per den 31 december 2014) st · Sparkapitalet ökade med 20 (18) procent till 170 700 (141 900 per den 31 december 2014) MSEK · Rörelseintäkterna ökade med 32 (16) procent till 665 (503) MSEK · Rörelsemarginalen uppgick till 52 (43) procent · Resultatet efter skatt ökade med 64 (30) procent till 297 (181) MSEK · Resultat per aktie ökade med 62 (30) procent till 10,19 (6,28) SEK · Efter rapportperiodens utgång har Lisa Lindström avgått som styrelseledamot i syfte att undvika risken för intressekonflikt mellan rollen som styrelseledamot och pågående uppdrag i andra bolag · Utöver ovan har det inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Tredje kvartalet · Rörelseintäkterna ökade med 26 (12) procent till 209 (166) MSEK · Resultatet efter skatt ökade med 57 (-3) procent till 94 (60) MSEK · Resultat per aktie ökade med 52 (-2) procent till 3,19 (2,10) SEK Händelser under kvartalet · I augusti och september var Avanza störst i såväl antal avslut som i omsättning på Nasdaq Stockholm inklusive First North · Avanza fick högst poäng av de svenska bankerna i en undersökning avseende förtroende utförd av Privata Affärer · Ny toppnotering i Avanzas löpande undersökning om kundnöjdhet (Net Promoter Score) · Avanza Pensions VD blev utsedd till "Influencer of the year" på Strategitorget Försäkring, ett forum för försäkringsbranschens beslutsfattare

VD-kommentar

Stark tillväxt och ovanligt hög sommarhandel

Med nya mobila handelstjänster, lanseringen av ett nytt digitalt beslutsstöd för fondsparande (Portföljgeneratorn), sänkt pris på utlandshandel och lanseringen av Avanza Markets gick vi in i sommaren med ett vassare kunderbjudande än någonsin. Resultatet blev ett nettoinflöde på 5 miljarder SEK och ett kundinflöde på 20 400 nya kunder under det tredje kvartalet. Kundinflödet motsvarar en ökning med 59 procent jämfört med samma period föregående år.

Sommaren brukar bjuda på lugnare handel, men en svängig börs i kombination med en växande kundbas fick genomslag i handelsstatistiken. Avanza blev under kvartalet för första gången största svenska bank på Stockholmsbörsen mätt i omsättning. Augusti bjöd även på nytt handelsrekord med en toppnotering på 200 000 avslut under en enskild handelsdag. Totalt under kvartalet ökade courtageintäkterna med 5 procent jämfört med kvartalet innan, något som är ovanligt för ett sommarkvartal.

Stökig marknad och fallande reporänta pressar intäkterna

Det tredje kvartalet har annars präglats av en orolig och nedåtgående börs och fortsatt fallande marknadsräntor i svallvågorna av Greklandskrisen och kraftiga fall på börserna i Kina. Till följd av detta har sparkapitalet legat relativt stilla trots ett högt nettoinflöde. Spararnas jakt på tryggare placeringar syns i minskade intäkter från fondprovisioner när de har omplacerat från aktiva placeringar i väntan på ett stabilare marknadsläge. Det rådande marknadsläget har även bidragit till en ovanligt lugn start på hösten inom Corporate Finance då många företag som vill in på börsen avvaktar utvecklingen. En fortsatt fallande reporänta under kvartalet sätter samtidigt ytterligare press på våra ränteintäkter. Därmed når vi, trots ökade courtageintäkter, inte upp till föregående kvartals rekordresultat, men levererar en ökning av rörelseresultatet med 54 procent jämfört med samma period föregående år.

Högst förtroende bland svenska banker

Även om vi under den senaste perioden har verkat i en stökig omvärld, där fallande marknadsräntor och snabba förändringar i våra kunders placeringsbeslut kortsiktigt påverkar intäkterna, så känner jag stor tilltro till vår långsiktiga tillväxtförmåga. Det viktiga för långsiktig tillväxt i rörelseintäkter är att vi fortsätter att leverera tydlig kundnytta, tar marknadsandelar från storbankerna och vinner nya kunders förtroende. Därför är det särskilt glädjande att vi under det tredje kvartalet nådde en ny toppnotering i vår löpande Net Promoter Score-undersökning om kundnöjdhet, en undersökning som visar på kundernas rekommendationsgrad. Även Privata Affärers undersökning under sommaren visade att Avanza är den bank som har högst förtroende av alla svenska banker. Det är ett förtroende som vi kommer att göra vårt bästa för att fortsätta förtjäna.

Stockholm den 20 oktober 2015

Martin Tivéus, VD Avanza