Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari–mars 2015

· Nettoinflödet uppgick till 10 000 (5 520) MSEK, motsvarande 7 (5) procent av totalt sparkapital vid årets början · Antal kunder ökade med 9 (5) procent till 403 000 (371 200 per den 31 december 2014) st · Sparkapitalet ökade med 19 (8) procent till 168 200 (141 900 per den 31 december 2014) MSEK · Rörelseintäkterna ökade med 30 (15) procent till 225 (173) MSEK · Rörelsemarginalen uppgick till 51 (44) procent · Resultatet efter skatt ökade med 52 (44) procent till 99 (65) MSEK · Resultat per aktie ökade med 52 (46) procent till 3,43 (2,26) SEK · Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång Händelser under kvartalet · Avanza öppnade kontor med fokus på tjänstepension och Private Banking i Malmö · Avanza Forum ägde rum i Globen i Stockholm med 6 000 besökare (+20 procent) och 50 000 som tittade via webbsändningen (+67 procent) · Avanza Zero blev utsedd till "Läsarnas Favorit 2014" i en omröstning på privataaffarer.se · Avanza vann priset "Folkets favorit 2014" på Bankbetyg.se · Avanza passerade 400 000 aktiva kunder · Placera.se slog rekord i antal besökare · Avanzas Fond-i-Fonder passerade 1 miljard SEK i förvaltat kapital

VD-kommentar

Minusränta gav växthuseffekt

Många ser över sitt sparande inför ett nytt år vilket brukar leda till en ökad kundtillväxt och aktivitet under årets första månader. I år blev inget undantag. Samtidigt har vi arbetat hårt med att förstärka vårt erbjudande det senaste året med bland annat en ny prisplan för aktiehandel, bolån för Private Banking-kunder, en dubblering av säljstyrkan inom tjänstepension och hundratals nya funktioner på sajten. Ett arbete som har syftat till att öka vår konkurrenskraft och förmåga att växa snabbare än historiskt. 

Låga marknadsräntor har dessutom historiskt varit ett bra tillväxtklimat för Avanza då avgifternas betydelse blir allt tydligare samtidigt som intresset för börsen och mer aktiva placeringar ökar. Med dagens historiska minusränta ser fler över sitt sparande vilket gynnar ett bolag som Avanza med marknadens bredaste utbud inom sparande och placeringar till låga avgifter.

Med ökade marknadsinsatser under kvartalet och Riksbankens fortsatta sänkningar av reporäntan i ryggen åstadkom vi den starkaste tillväxten någonsin ett enskilt kvartal med ett nettoinflöde på 10 miljarder kronor (+81 procent) och 31 800 nya aktiva kunder (+119 procent). Det innebär att vi redan nu har passerat vårt långsiktiga mål om 30 000-40 000 nya kunder per år. Givet de goda resultat vi har haft i kundanskaffningen med ökade marknadsinsatser under inledningen av året, avser vi att fortsätta de ökade satsningarna under 2015. Vi förutser därmed en kostnadsökningstakt på 8-10 procent för helåret, att jämföra med tidigare kommunicerat 6-8 procent. Under första kvartalet ökade även handelsaktiviteten bland våra kunder betydligt och antalet affärer per kund och månad var 46 procent högre än motsvarande period föregående år.

Rörelseresultatet ökade med 51 procent trots pressade ränteintäkter

Det ökade intresset för börsen syntes tydligt i handelsstatistiken och i ett stigande courtagenetto. Samtidigt har våra handelsvolymer ökat snabbare än marknaden, vilket syns i våra marknadsandelar av handeln mätt i antal transaktioner på Stockholmsbörsen som har ökat från 7,5 procent till 9,5 procent sedan första kvartalet 2014. Vår nya prisplan för aktiehandel med ett minimicourtage på 1 krona har breddat aktiehandeln till nya kundsegment som nu har möjlighet att handla även mindre aktieposter utan att courtaget äter upp för stor del av kapitalet. Med kombinationen av en kraftigt växande kundbas och en hög handelsaktivitet ökade rörelseresultatet under kvartalet till 115 MSEK, 51 procent högre jämfört med samma kvartal föregående år.

De fallande marknadsräntorna pressar samtidigt våra ränteintäkter, även om de ökade in- och utlåningsvolymerna till stora delar kompenserar för sjunkande räntemarginaler.  Med dagens volymer motsvarar 1 procents förändring i reporäntan en effekt om ca 100-120 MSEK på årsbasis på ränteintäkterna. Trots ränteläget har inlåningsvolymen vuxit med 16 procent under kvartalet och fortsätter trenden kommer de allt större volymerna att ge en god hävstång i våra ränteintäkter den dag marknadsräntorna vänder upp igen.

Vi fortsätter att expandera inom tjänstepension

Under januari slog vi upp portarna till vårt nya säljkontor för tjänstepension och Private Banking i Malmö börshus. Nyetableringen i Malmö är, tillsammans med förra årets etablering i Göteborg, viktiga byggstenar i vår målsättning att säkerställa en stark uthållig tillväxt i tjänstepensionsaffären. Efter första kvartalet kan vi summera tillväxten i nettoinflödet för tjänstepensionsprodukterna till 34 procent jämfört med samma period föregående år, en tillväxttakt som vi hoppas kunna öka ytterligare när det nya kontoret har fått upp farten.

Ny mobil närvaro och enkelhet i fokus

Trenden att allt fler kunder vill sköta sitt sparande även under semesterperioder är tydlig och vi kommer, som vi tidigare aviserat, att släppa en ny mobil närvaro under andra kvartalet.

Vi fokuserar även på behovet av att göra det ännu enklare för våra kunder att hantera sitt sparande och hitta bra placeringsalternativ oavsett marknadsklimat. Exempelvis ligger nästan var sjätte sparkrona oplacerad i dagens ränteläge, vilket är ett tecken på att många kunder behöver ännu bättre verktyg och stöd i sina placeringsbeslut.

Stockholm den 20 april 2015

Martin Tivéus, VD Avanza