Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Rättelse Delårsrapport januari–juni 2015

Rättelse: I tidigare version av detta pressmeddelande angavs fel rörelseintäkter och rörelsemarginal för perioden januari-juni samt andra kvartalet i punktlista nedan, samt i bifogad delårsrapport på sida 1 och i tabell på sida 2. Siffror i tabeller på sida 7 och sida 11 var korrekta. · Nettoinflödet uppgick till 14 400 (9 560) MSEK, motsvarande 10 (8) procent av totalt sparkapital vid årets början · Antal kunder ökade med 14 (8) procent till 423 500 (371 200 per den 31 december 2014) st · Sparkapitalet ökade med 20 (16) procent till 170 000 (141 900 per den 31 december 2014) MSEK · Rörelseintäkterna ökade med 35 (17) procent till 456 (337) MSEK · Rörelsemarginalen uppgick till 52 (42) procent · Resultatet efter skatt ökade med 68 (57) procent till 203 (121) MSEK · Resultat per aktie ökade med 67 (57) procent till 7,00 (4,18) SEK · Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång Andra kvartalet · Rörelseintäkterna ökade med 41 (20) procent till 231 (164) MSEK · Resultatet efter skatt ökade med 86 (75) procent till 104 (56) MSEK · Resultat per aktie ökade med 86 (73) procent till 3,57 (1,92) SEK Händelser under kvartalet · Avanza Markets, courtagefri handel med certifikat och minifutures, lanserades i maj · I juni lanserades Portföljgeneratorn, en digital tjänst som ska hjälpa fondsparare att skapa en fondportfölj med bra riskspridning · Avanza fick högsta poäng av de finansiella aktörerna i studien Hållbarhetsindex 2015 · Nya appar för iOS och Android lanserades i början av sommaren · Courtage för utlandshandel sänktes i samband med app-lanseringen · MTG Sverige valde Avanzas tjänstepensioner för cirka 1 000 medarbetare

VD-kommentar

Rörelseresultatet ökade med 81 procent

Starkaste kvartalsresultatet någonsin, drivet av hög handel, kraftig kundtillväxt och hög aktivitet inom Corporate Finance.

Om årets första kvartal präglades av börsoptimism och uppgångar så har andra kvartalet varit betydligt mer oroligt. I spåren av Greklandskrisen har många kunder börjat lägga om sitt sparande i jakt efter trygga placeringar, vilket har lett till hög aktivitet på aktiemarknaden och en förflyttning i fondsparandet till räntor och lägre risk inför sommaren. Samtidigt har många sett över sin bankrelation och med 20 500 nya aktiva kunder (+78 procent) under andra kvartalet kan vi summera tillväxten under första halvåret till 52 300 nya kunder (+101 procent). Därmed har vi med bred marginal överträffat vårt årsmål om 30 000 – 40 000 nya kunder per år.

Effekterna av marknadsläget i kombination med våra nya prisplaner syns i handelsstatistiken med en ökning av antal affärer per kund och månad med hela 52 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Aktiviteten på marknaden syns även i ett starkt kvartal för vår Corporate Finance-avdelning med en intäktsökning på 74 procent mot föregående år. Det visar att vår ambition att ta uppdrag högre upp i värdekedjan för mindre bolag har börjat bära frukt.

Marknadsläget innebär samtidigt en tilltagande press på våra ränteintäkter. De ökade inlåningsvolymer som tidigare till stora delar kompenserat för sjunkande räntemarginaler belastar nu istället räntenettot till följd av de negativa marknadsräntorna. Effekten på räntenettot är en minskning med 29 procent jämfört med föregående år. Trots detta kan vi presentera vårt starkaste resultat någonsin under andra kvartalet med ett rörelseresultat på 121 mkr, en ökning med 81 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Vi fortsätter att utmana marknaden med nya tjänster

Ett av våra viktigaste utvecklingsprojekt i år har varit den nya mobiltjänst som vi lanserade under juni. Våra nya mobilappar för iOS och Android innehåller bland annat möjligheten att handla aktier i Norden, USA och Kanada, fondhandel, och bevakningslistor – de tjänster som varit mest efterfrågade av våra kunder. I samband med lanseringen av vår nya mobiltjänst sänkte vi även priserna på utlandshandel och erbjuder nu ett minimicourtage på USA-handeln som är en hundradel av flera av storbankernas.

Ett annat viktigt utvecklingsprojekt som fick se dagens ljus i juni var vårt nya beslutsstöd för fondsparande – Portföljgeneratorn. Fondsparandet i Sverige ökar med varje år och nådde nya rekordnivåer förra året med över 150 miljarder i fondsparande. Samtidigt har bara två av tio fondsparare idag tillräcklig riskspridning, både geografiskt och i antal fonder. Portföljgeneratorn är en ny digital tjänst som hjälper fondsparare att i tre enkla steg skapa en fondportfölj med bra riskspridning utifrån de fonder som har högst betyg avseende avgifter, risk och avkastning.

Under andra kvartalet lanserade vi, som enda bank i Sverige, courtagefri handel på certifikat och minifutures – Avanza Markets. Vi introducerade även möjligheten att välja fonder baserat på hållbarhet.

Fortsatt utveckling

Givet den gradvisa förändringen av kundbeteende vi ser till följd av teknikutvecklingen bedömer vi att fortsatt utveckling av mobila tjänster och digitala sparverktyg kommer att vara viktiga utvecklingsområden framöver. Med våra första tjänster på plats inom dessa områden tycker jag att vi står väl rustade med ett mer konkurrenskraftigt produkt- och tjänsteutbud än någonsin.

Stockholm den 14 juli 2015

Martin Tivéus, VD Avanza