Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

 · Regulatorisk information

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 · Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. · Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. · Kostnaderna sänks ytterligare under andra kvartalet. VD-kommentar "Avanza lyckades visa vinst i en tuff marknad. Samtidigt har vi ökat det sammanlagda depåvärdet och tagit viktiga marknadsandelar", säger Nicklas Storåkers. "Avanza har under första kvartalet dessutom rekryterat flera aktiva privatsparare, förbättrat webbtjänsten och introducerat flera nya tjänster; bland annat marknadens mest omfattande stop loss-funktion." "Kostnadskontrollen i bolaget är också god. De säsongsmässiga kostnaderna under första kvartalet ska vi dessutom minska kraftigt till nästa år. Redan under andra kvartalet minskar vi samtidigt kostnadssidan med 10 procent". Verksamhetsutveckling Under första kvartalet 2002 föll Stockholmsbörsen med 2,9 procent, och i princip hela perioden kännetecknades av ett svagt marknadsklimat. Handelsaktiviteten försämrades med 43 procent till 0,8 (1,4) affärer per aktiv kund och månad, jämfört med samma period föregående år. Det genomsnittliga courtaget per nota ökade till 99 (76) SEK. Rörelseintäkterna per aktiv kund uppgick i genomsnitt till 390 SEK under första kvartalet. Även de institutionella kunderna var avvaktande. Trots det svaga marknadsklimatet var kunderna nettoköpare under första kvartalet. Till följd av detta minskade inlåningen, inklusive förvaltade medel för tredje mans räkning, till 1.102 (1.227 per den 31 december 2001) MSEK, medan utlåningen ökade till 281 (214 per den 31 december 2001) MSEK. Under årets första kvartal utgjorde courtageintäkterna med avdrag för direkta kostnader 58 procent av de totala rörelseintäkterna, medan räntenetto, depåavgifter och övriga intäkter utgjorde resterande 42 procent. Det totala depåvärdet hos Avanza har, trots en fallande börs, ökat till SEK 8,7 (8,4 per den 31 december 2001) Mdr per den 31 mars 2002. Bruttoinflödet av nya depåer har varit betydande. I syfte att sänka kostnaderna har vi under samma period avslutat 2.500 passiva depåer. Per den 31 mars 2002 uppgick antalet öppnade depåer till 95.900 (95.300 per den 31 december 2001) st. Under första kvartalet uppgick inflödet av nya aktiva kunder till +400 st och totalt antal aktiva kunder uppgick per kvartalsskiftet till 73.400 (73.000 per den 31 december 2001) st. Avanzas marknadsandel på Stockholmsbörsen uppgick under mars månad till 5,2 (3,7) procent av antalet transaktioner och 0,7 (0,6) procent av omsättningen. Mätt i antal transaktioner var Avanza sjunde störst av samtliga aktörer på Stockholmsbörsen. Under första kvartalet lanserades en rad nya produkter och tjänster. Den viktigaste produktlanseringen var en ny stop loss-funktion. Stop loss är ett viktigt verktyg för privata investerare att bevaka sina aktiepositioner. Avanzas stop loss-funktion är egentligen tre: automatiska följdordrar, glidande stop loss och vanlig stop loss. Under första kvartalet introducerades dessutom teknisk analys, en handelsapplikation med automatisk kursuppdatering, och en utökad tjänst för fundamental analys. Med de nya produkterna och tjänsterna förväntas Avanza ta ytterligare marknadsandelar. Genom aktivt arbete med IT-systemens struktur förbättrades tillgänglighetsgraden markant under första kvartalet jämför med slutet av 2001. Under första kvartalet uppgick tillgänglighetsgraden till 99,7 procent. Resultat och ställning Koncernen Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick för perioden till 2,5 (- 1,5) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar om 8,4 (neg.) procent. Provisionsintäkterna uppgick till 22,2 (17,1) MSEK för perioden och rörelseintäkterna till 29,7 (20,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 30 respektive 47 procent, jämfört med samma period föregående år. Räntenettot uppgick till 9,8 (5,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 88 procent jämfört med förra året. Rörelsekostnaderna exklusive goodwillavskrivningar uppgick till -27,2 (- 21,7) MSEK, vilket motsvarar en genomsnittlig månadskostnad om cirka - 9,1 MSEK. Kostnaderna är säsongsmässigt höga under första kvartalet, och förväntas minska under resterande del av året, vilket innebär att kostnaderna utföll i nivå med vad som tidigare prognostiserats. Eget kapital uppgick per den 31 mars 2002 till 178,5 (178,3) MSEK eller 6,7 (6,7) SEK per aktie. Koncernens likvida medel uppgick till 299,4 (356,7) MSEK. Moderbolaget Avanza AB redovisar för perioden ett resultat före skatt om -1,3 (-2,2) MSEK. Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 0,6 (0,7) MSEK. Utsikter för andra kvartalet På grund av den osäkra marknadsutvecklingen bedöms kundaktiviteten kvarstå på låga nivåer under andra kvartalet. Andra intäktskällor har dock förbättrats, men totalt sett bedöms rörelseintäkterna bli lägre än under första kvartalet. Rörelsekostnaderna exklusive goodwillavskrivningar bedöms minska med c:a 10 procent under andra kvartalet, jämfört med första kvartalet. Övrigt Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma avhölls den 9 april 2002. Till ny styrelse valdes Sven Hagströmer, Johan Brenner, Camilla Carlell, Anders Elsell, Mikael Nachemson , Nicklas Storåkers och Jonas Wahlström. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport januari-juni 2002 12 augusti 2002 Delårsrapport januari-september 2002 21 oktober 2002 Bokslutskommuniké februari 2003 Stockholm den 25 april 2002. Nicklas Storåkers Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00070/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00070/wkr0002.pdf Hela rapporten