Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2003

 · Regulatorisk information

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2003 · Resultatet före goodwillavskrivningar förbättrades till 6,0 (2,5) MSEK. · Inflöde av 900 nya depåkunder och 360 MSEK i nettosparande. · Resultatet före skatt uppgick till 3,8 (0,3) MSEK. · Rörelseintäkterna minskade till 29,0 (29,7) MSEK. VD-kommentar "De mest aktiva dagshandlarna fortsätter att handla med aktier även i detta svaga börsklimat, medan vanliga privatsparare väljer att avvakta. Med stöd av nya produkter och tjänster visar Avanza ett resultat som vi är stolta över, men vi är naturligtvis inte nöjda," säger Nicklas Storåkers, vd Avanza. "Samtidigt märker vi ett ökat flöde av nya privat- och institutionella kunder från traditionella mäklarfirmor. Detta är en viktig anledning till att vi under kvartalet lyckats öka våra marknadsandelar." "Vi tror att privathandeln på börsen blir lugn de närmaste 3-6 månaderna. Vid överraskande nyheter kan handeln dock öka dramatiskt. Vår ambition är att uppnå såväl kostnads- som intäktsmål." För ytterligare information, kontakta Nicklas Storåkers, vd Avanza, telefon: 08-562 250 01. Verksamhetsutveckling Stockholmsbörsen fortsatte att falla under inledningen av 2003. Börsnedgången under första kvartalet slutade på -7,6 procent. Det medförde att aktivitetsnivån minskade jämfört med fjärde kvartalet förra året. Under första kvartalet ökade antalet depåkunder med 900 (400) st till 77.500 st (76.600 st per den 31 december 2002). Ett fokuserat marknadsarbete, i kombination med ett flertal viktiga produktlanseringar bidrog till tillväxten i antalet depåkunder. Avanza fick också ett flertal nya institutionella kunder under perioden. Nettosparandet hos depåkunderna under perioden uppgick till 360 MSEK. Det totala depåvärdet uppgick till 6.300 MSEK per den 31 mars 2003 (6.500 MSEK per den 31 december 2002). Avanzas depåkunder gjorde i genomsnitt 0,7 (0,8) affärer per månad under första kvartalet 2003, vilket var en minskning jämfört med fjärde kvartalet 2002. Skälet till den låga aktivitetsnivån var den svaga börsutvecklingen. Det genomsnittliga courtaget per affär för depåkunder uppgick till 105 (99) SEK under perioden. Ökningen jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av prisförändringar. Antal avslut per affär uppgick till 1,6 (1,4) st. Rörelseintäkterna per depåkund uppgick till 370 (390) SEK under första kvartalet. Inlåningen, inklusive klientmedel, ökade till 1.067 (1.031 per den 31 december 2002) MSEK per den 31 mars 2003. Utlåningen minskade till 238 (248 per den 31 december 2002) MSEK. Avanzas marknadsandel på Stockholmsbörsen uppgick under första kvartalet till 5,6 (5,2) procent av antalet avslut och 1,2 (0,7) procent av omsättningen. Resultat och ställning Rörelseintäkterna minskade med två procent till 29,0 (29,7) MSEK under första kvartalet 2003. Courtageintäkterna med avdrag för direkta kostnader utgjorde 55 (58) procent av de totala rörelseintäkterna, medan räntenetto, depåavgifter och övriga intäkter utgjorde resterande 45 (42) procent. Courtageintäkterna från institutionella kunder uppgick till 9,3 (9,4) procent av de totala courtageintäkterna. Rörelsekostnaderna exklusive goodwillavskrivningar uppgick under första kvartalet 2003 till 23,0 (27,2) MSEK. Rörelsekostnaderna är normalt säsongsmässigt högre under första kvartalet än under resterande kvartal. Därför kan rörelsekostnaderna anses vara i linje med Avanzas mål för helåret 2003 om 88-92 MSEK i rörelsekostnader exklusive goodwillavskrivningar. Antalet heltidsanställda (exklusive tjänst- och föräldralediga) uppgick i slutet av kvartalet till 53 medarbetare. Resultatet före goodwillavskrivningar uppgick för perioden till 6,0 (2,5) MSEK, vilket innebär en rörelsemarginal före goodwillavskrivningar om 20,7 (8,4) procent. Resultatet före skatt för första kvartalet 2003 förbättrades till 3,8 (0,3) MSEK. Avkastningen på eget kapital uppgick till 1,4 (0,1) procent. Eget kapital uppgick per den 31 mars 2003 till 194,7 (192,0) MSEK eller 7,31 (7,21) SEK per aktie, och kapitaltäckningsgraden till 37 (37) procent. Koncernens likvida medel uppgick till 632,3 (514,2) MSEK. Framtidsutsikter Fortsatta marknadsaktiviteter bedöms resultera i ett kontinuerligt inflöde av nya kunder och nytt kapital. Osäkerheten på börsen tillsammans med säsongsmässiga mönster bedöms emellertid resultera i låg aktivitet även under andra och tredje kvartalet. Rörelsekostnaderna bedöms minska marginellt i jämförelse med första kvartalet. Lanseringar av nya produkter och tjänster kommer att fortsätta under de kommande 3-6 månaderna, om än inte i samma takt som under första kvartalet. Övrigt Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma avhölls den 27 mars 2003. Till ny styrelse valdes Sven Hagströmer, Johan Brenner, Camilla Carlell, Anders Elsell, Mikael Nachemson, Nicklas Storåkers och Jacqueline Winberg. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003 11 augusti 2003 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003 20 oktober 2003 Bokslutskommuniké februari 2004 Stockholm den 14 april 2003. Nicklas Storåkers Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030411BIT01040/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/14/20030411BIT01040/wkr0002.pdf Hela rapporten