Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse till extra bolagsstämma i Avanza AB

 · Regulatorisk information

Aktieägarna i Avanza AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 juli 2005 klockan 10.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Rätt att deltaga på bolagsstämman Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 23 juni 2005, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget per telefon 08-562 250 00 eller via e-post bolagsstamma@avanza.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 torsdagen den 30 juni 2005. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier. För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 23 juni 2005, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Förslag till dagordning 1.Stämmans öppnande 2.Val av ordförande vid stämman 3.Upprättande och godkännande av röstlängd 4.Godkännande av dagordning 5.Val av en eller två justerare 6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7.Val av ny styrelseledamot 8.Beslut om emission av skuldebrev förenat med optionsrätter (delprogram 1) 9.Beslut om emission av skuldebrev förenat med optionsrätter (delprogram 2) 10. Beslut om emission av skuldebrev förenat med optionsrätter (delprogram 3) 11.Stämmans avslutande Förslag Val av styrelseledamot, punkt 7 på dagordningen Valberedningen föreslår att bolagsstämman utser Andreas Rosenlew till ny styrelseledamot. Beslut om emission av skuldebrev förenade med optionsrätter, punkterna 8, 9 och 10 på dagordningen Då de tre förslagen enligt punkterna 8, 9 och 10 på dagordningen utgör delar i en serie incitamentsprogram på väsentligen samma villkor riktade till befintliga och blivande anställda i bolaget och skall ses som en helhet redogörs nedan för alla tre delprogrammen/förslagen i ett sammanhang. Aktieägare som tillsammans representerar cirka 30 procent av röstetalet och kapitalet i bolaget har förklarat sig stå bakom styrelsens förslag enligt nedan. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att utge tre skuldebrev vardera om nominellt 1.000 kronor och förenat med högst 431.400 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier (totalt högst 1.294.200 optionsrätter), huvudsakligen på de villkor som redovisas nedan. •Skuldebreven med avskiljbara optionsrätter skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av det helägda dotterbolaget Avanza Fondkommission AB för vidareöverlåtelse på marknadsmässiga villkor till personer som är eller blir anställda i Avanza AB eller dess dotterbolag. •Bolagsstämman godkänner det helägda dotterbolaget Avanza Fondkommission AB:s vidareöverlåtelse av avskilda optionsrätter enligt ovan. •Tidpunkt för skuldebrevens teckning och betalning samt skuldebrevens löptider: - skuldebrev hänförligt till delprogram 1 skall tecknas och betalas senast den 5 juli 2005 och skall ha en löptid från och med den 6 juli 2005 till och med den 30 september 2005 - skuldebrev hänförligt till delprogram 2 skall tecknas och betalas senast den 3 juli 2006 och skall ha en löptid från och med den 4 juli 2006 till och med den 30 september 2006 - skuldebrev hänförligt till delprogram 3 skall tecknas och betalas senast den 2 juli 2007 och skall ha en löptid från och med den 3 juli 2007 till och med den 30 september 2007 Skuldebreven skall löpa med en årlig ränta om 5 procent. •För vart och ett av skuldebreven skall erläggas 1.000 kronor, som är hänförligt till respektive lån, samt en premie. Premien för varje optionsrätt hänförlig till delprogram 1 skall fastställas till marknadsmässigt belopp på bolagsstämman medan premien för varje optionsrätt hänförlig till delprogram 2 skall fastställas till marknadsmässigt belopp den 30 juni 2006 och premien för varje optionsrätt hänförlig till delprogram 3 skall fastställas till marknadsmässigt belopp den 29 juni 2007. Värderingen skall utföras av styrelsen med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). •Varje optionsrätt skall medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 130 procent av det viktade genomsnittet av de för varje börsdag senaste noterade betalkurserna enligt Stockholmsbörsens officiella kurslista för aktier i bolaget under följande perioder: - optionsrätter hänförliga till delprogram 1: från och med den 20 juni 2005 till och med den 1 juli 2005 - optionsrätter hänförliga till delprogram 2: från och med den 19 juni 2006 till och med den 30 juni 2006 - optionsrätter hänförliga till delprogram 3: från och med den 18 juni 2007 till och med den 29 juni 2007 I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. •Teckning av aktier i enlighet med villkoren för optionsrätterna i respektive delprogram kan ske under följande perioder: - delprogram 1: från och med den 1 juni 2008 till och med den 30 september 2008 - delprogram 2: från och med den 1 juni 2009 till och med den 30 september 2009 - delprogram 3: från och med den 1 juni 2010 till och med den 30 september 2010 •Avanza Fondkommission AB har rätt och skyldighet att erbjuda befintliga och blivande anställda i Avanza AB eller dess dotterbolag att förvärva de avskiljbara optionsrätterna enligt den fördelning och på de villkor som beslutas av styrelsen i Avanza AB. •Värdet på optionsrätterna vid överlåtelse från Avanza Fondkommission AB skall bestämmas på marknadsmässig grund med tillämpning av vedertagna beräkningsmodeller (Black & Scholes). Värderingen skall utföras av styrelsen. Vid utnyttjande av samtliga 1.294.200 optionsrätter kommer bolagets aktiekapital att öka med 3.235.500 kronor fördelat på 1.294.200 aktier om nominellt 2,50 kronor per aktie motsvarande en utspädningseffekt om maximalt 4,5 procent. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör ett incitamentsprogram för personer som är eller kommer att bli anställda i Avanza AB eller dess dotterbolag. Styrelsen anser att bolaget bör främja bolagets långsiktiga finansiella intressen genom att uppmuntra anställda till ett ägarintresse i bolaget. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 8, 9 och 10 på dagordningen samt valberedningens förslag enligt punkt 7 på dagordningen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med den 20 juni 2005 och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Förslagen kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.avanza.com från och med nämnda datum. Stockholm i juni 2005 Avanza AB (publ) Styrelsen

Ladda ner