Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse till extra bolagsstämma

 · Regulatorisk information

Härmed kallas aktieägarna i Avanza AB (publ) till extra bolagsstämma den 12 oktober 2007 klockan 13.00 i World Trade Center, Stockholm

Rätt att deltaga på bolagsstämman

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 5 oktober 2007 (avstämningsdag lördagen den 6 oktober 2007), dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget via e-post till bolagsstamma@avanza.se eller per telefon 08-562 250 02. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast klockan 16.00 måndagen den 8 oktober 2007.

Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 5 oktober 2007, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget på avstämningsdagen är 27 465 674.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.avanza.com samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om minskning av reservfonden
8. Stämmans avslutande


Förslag

Minskning av reservfonden (punkt 7)
Styrelsen har föreslagit bolagsstämman att fatta beslut om minskning av reservfonden med
117 385 902 kronor för överföring till fritt eget kapital.
_______________________


Stockholm i september 2007
Avanza AB (publ)
Styrelsen


För mer information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza, telefon 070-861 80 01

Ladda ner