Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Återköp av egna aktier

 · Regulatorisk information

Styrelsen för Avanza Bank Holding AB (publ) har beslutat att inom ramen för det bemyndigande om förvärv av egna aktier, uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB (publ), som erhölls på årsstämman den 15 april 2008, inleda återköp av egna aktier. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

Innan detta återköp genomförs innehar Avanza Bank Holding AB (publ) 305 674 egna aktier vilka återköptes under 2007. Årsstämman den 15 april 2008 beslutade om minskning av aktiekapitalet genom indragning av dessa aktier. Per dagens datum har tillstånd ännu inte erhållits från Bolagsverket om minskning av aktiekapitalet. Utestående antal aktier efter avdrag för redan innehavda aktier är 27 359 845 st.

Återköpet kommer att ske i omgångar och är beroende av marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt.

Förvärven av egna aktier ska ske under tiden fram till årsstämman 2009. Återköpen ska ske över börsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Syftet med återköpen är att genomföra en justering av storleken på det egna kapitalet, till följd av att de nya reglerna om kapitaltäckning (Basel II) medför ett lägre kapitalbehov.


För mer information:
Nicklas Storåkers, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 01
www.avanza.se

Ladda ner