Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kommuniké från årsstämma 2008-04-15

 · Regulatorisk information
Beslut på Avanza Banks årsstämma

Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls idag i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 6,00 (4,00) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 18 april 2008, varigenom utdelningen kan beräknas utbetalas genom VPC den 23 april 2008.

Val till styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Sven Hagströmer, Hans Bergenheim, Anders Elsell, Mikael Nachemson, Andreas Rosenlew, Jacqueline Winberg och Nicklas Storåkers. Som ny styrelseledamot valdes Mattias Miksche. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer.

Minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade om en minskning av aktiekapitalet med 764 185 SEK. Minskningen av aktiekapitalet sker genom indragning av de 305 674 aktier som ägs av bolaget och som återköpts under 2007. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet uppgår bolagets aktiekapital till 67 900 000 SEK fördelat på 27 160 000 aktier.

Återköpsprogram

Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att bolagets firma ändras från Avanza AB till Avanza Bank Holding AB.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett nytt teckningsoptionsprogram. Teckningsoptionsprogrammet omfattar 1 731 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om maximalt sex procent vid fullt utnyttjande. Optionsprogrammet är uppdelat i tre delprogram och det totala teckningsoptionsprogrammet löper under perioden maj 2008 till och med maj 2013.


För mer information:
Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza Bank, telefon 070-728 81 92

Ladda ner