Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanza Banks årsstämma

 · Regulatorisk information

Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls idag i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap. 

Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 9,50 (8,00) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 19 april 2011, varigenom utdelningen kan beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 26 april 2011.

Val till styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Sven Hagströmer, Anders Elsell, Mattias Miksche, Andreas Rosenlew, Jacqueline Winberg, Nicklas Storåkers samt nyval av Lisa Lindström. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer.

Val av revisor
Årsstämman beslutade att till bolagets revisor utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Catarina Ericsson som huvudansvarig revisor.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade om ett nytt teckningsoptionsprogram. Teckningsoptionsprogrammet omfattar 1 470 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om maximalt fem procent vid fullt utnyttjande. Optionsprogrammet är uppdelat i tre delprogram och det totala teckningsoptionsprogrammet löper under perioden maj 2011 till och med maj 2016.  

Återköpsprogram
Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.  


För mer information:

Sven Hagströmer, styrelseordförande Avanza Bank, telefon 070-728 81 92 

Ladda ner