Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanzas årsstämma

 · Regulatorisk information
Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls idag i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till åtta (8,00) SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 5 maj 2014, varigenom utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 8 maj 2014.

Val till styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Sven Hagströmer, Lisa Lindström, Mattias Miksche, Andreas Rosenlew, Martin Tivéus och Jacqueline Winberg samt nyvaldes Birgitta Klasén och Hans Toll. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor. Catarina Ericsson är huvudansvarig revisor.

Återköpsprogram

Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

Incitamentsprogram

Förslaget om att emittera teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram till anställda i Avanza Bank-koncernen drogs tillbaka av styrelsen då det redan före årsstämman stod klart att förslaget inte skulle röstas genom.