Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse till extra bolagsstämma

 · Regulatorisk information
Aktieägarna i Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 juni 2014 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Regeringsgatan 103, Stockholm

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 juni 2014 (avstämningsdag är lördagen den 7 juni 2014), dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via e-post till bolag@avanza.se eller per telefon 08 562 250 02. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 9 juni 2014.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 5 juni 2014, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Avanza Bank Holding AB, Bolagsjuridik, Box 1399, 111 93 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.avanza.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e‑postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av handlingar enligt 14 kap. 8 § ABL
 8. Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram, uppdelat på tre delprogram
  a) delprogram 1
  b) delprogram 2
  c) delprogram 3
 9. Stämmans avslutande

Förslag

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Styrelsen föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande på bolagsstämman.

Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram, punkt 8 a-c

I syfte att kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av totalt högst 1 470 000 teckningsoptioner, var och en berättigande till teckning av en (1) stamaktie i bolaget. Teckningsoptionerna ges ut i tre olika serier (nedan benämnda delprogram 1, 2 respektive 3). De tre delprogrammen utgör delar i ett och samma incitamentsprogram och besluten enligt punkterna a-c på dagordningen föreslås därför vara beroende av varandra.

Teckningsoptionerna föreslås emitteras på i huvudsak följande villkor:

I varje delprogram ska högst 490 000 teckningsoptioner emitteras.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer endast Avanza Förvaltning AB med rätt och skyldighet att vidareöverlåta teckningsoptionerna till personer som är eller blir anställda i Avanza Bank Holding AB eller dess dotterbolag. Det antal teckningsoptioner som personer inom respektive kategori har rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt enligt nedan. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning inom de ramar som anges i förslaget. Maximal tilldelning kan inte garanteras. Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en marknadsmässig premie som fastställs av styrelsen enligt vedertagna beräkningsmodeller.

Styrelsen föreslår i samband härmed att bolagsstämman godkänner dotterbolagets överlåtelse av optioner inom ramen för de föreslagna delprogrammen.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny stamaktie i bolaget till en

teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 120 procent av det vägda genomsnittet av genomförda affärer i bolagets aktier på den marknadsplats där bolaget har sin primärnotering (f.n. NASDAQ OMX Stockholm). Det vägda genomsnittet ska beräknas på samtliga automatchade affärer och samtliga affärer i öppnings- och stängningscall, oavsett storlek. Teckningskursen ska dock lägst uppgå till ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningskursen för aktier som tecknas i delprogram 1 ska beräknas på basis av kursen den 25 augusti 2014, aktier som tecknas i delprogram 2 ska beräknas på basis av kursen den 25 augusti 2015 och aktier som tecknas i delprogram 3 ska beräknas på basis av kursen den 25 augusti 2016.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för delprogram 1 kan ske från och med den 25 augusti 2017 till och med den 1 september 2017, teckning i delprogram 2 kan ske från och med den 27 augusti 2018 till och med den 3 september 2018 och teckning i delprogram 3 kan ske från och med den 26 augusti 2019 till och med den 2 september 2019.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna emitterade i delprogram 1-3 ökar bolagets aktiekapital med högst 3 675 000 MSEK fördelat på 1 470 000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt på cirka fem (5) procent.

Tillhandahållande av handlingar

Styreslens fullständiga förslag till emission av teckningsoptioner enligt punkt 8 på dagordningen samt handlingar enligt 14 kap. 8 § kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med fredagen den 23 maj 2014 och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.avanza.se.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier                                                                 

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 28 873 747. Samtliga utgivna aktier är stamaktier. Bolaget innehar inga återköpta aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i maj 2014

Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)