Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké 2014

 · Regulatorisk information
· Nettoinflödet uppgick till 20 100 (10 900) MSEK, motsvarande 18 (13) procent av totalt sparkapital vid årets början · Antal kunder ökade med 17 (12) procent till 371 200 (316 500 per den 31 december 2013) st · Sparkapitalet ökade med 26 (31) procent till 141 900 (112 600 per den 31 december 2013) MSEK · Rörelseintäkterna ökade med 17 (6) procent till 696 (597) MSEK · Rörelsemarginalen uppgick till 43 (38) procent · Resultatet efter skatt ökade med 30 (21) procent till 250 (193) MSEK · Resultat per aktie ökade med 30 (20) procent till 8,64 (6,67) SEK · Resultatet före skatt har belastats av en reservering om 8 MSEK avseende moms hänförlig till perioden 2010-2012. Belastningen på resultatet efter skatt uppgår till 6 MSEK · Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 (8,00) SEK per aktie Fjärde kvartalet · I oktober lanserade Avanza sin nya prislista för handel på Stockholmsbörsen och blev därmed först i Sverige att erbjuda aktiehandel från ett minimicourtage om 1 SEK · Rörelseintäkterna ökade med 19 (24) procent till 193 (162) MSEK · Resultatet efter skatt ökade med 28 (80) procent till 69 (54) MSEK · Resultat per aktie ökade med 28 (78) procent till 2,36 (1,85) SEK

VD-kommentar

All time high i kundtillväxt och nettoinflöde

Det fjärde kvartalet var en värdig avslutning på ett fantastiskt år ur ett tillväxtperspektiv. Med 16 000 nya kunder och ett nettoinflöde på 5 900 MSEK är det den starkaste tillväxt vi någonsin presterat ett enskilt kvartal. Även för helåret 2014 kan vi summera en ny nivå i såväl kundinflöde med 55 000 nya kunder (33 200) som i nettoinflöde med 20 100 (10 900) MSEK. Det innebar att vi med 8,9 procent av nettoinflödet till den svenska sparmarknaden efter tredje kvartalet ligger betydligt över vårt långsiktiga mål om att nå minst 7 procent.

Den starka tillväxten syns, trots fallande marknadsräntor, även i rörelseresultatet som med 82 mkr för kvartalet innebär ett lyft på 28 procent mot föregående år. Detta kan främst förklaras av ökad handelsaktivitet när våra kunder i rådande lågränteläge sökt avkastning på Stockholmsbörsen, en marknadsplats som varit en bra placeringshamn under 2014 med en totalavkastning på 16 procent. Det starka börsklimatet återspeglas även i ett exceptionellt starkt kvartal för vår Corporate Finance-avdelning som mer än tredubblade sina intäkter mot föregående år. En viktig förklaring till det är vår allt starkare position på retailmarknaden och vårt allt större sparkapital, vilket ökar vår attraktionskraft vid nyemissioner och andra uppdrag.

Rörelseresultatet 2014 ökar med 34 procent trots pressat räntenetto

Med det starka nettoinflödet i ryggen lyckades vi för helåret uppvisa en ökning av sparkapitalet på 26 procent som tillsammans med den ökade handelsaktiviteten bidrog till en ökning av rörelseintäkterna på 17 procent trots ett svagt sjunkande räntenetto i bakvattnet av den fallande reporäntan. För helåret stärkte vi därmed rörelseresultatet före reservering för moms med 34 procent till 304 mkr. Ett fortsatt fokus på god kostnadskontroll och löpande effektiviseringar innebar även att kostnaden per sparkrona under året minskade med 18 procent från 38 till 31 baspunkter och rörelsemarginalen ökade därmed från 38 till 43 procent.

Sveriges nöjdaste sparare för femte året i rad

I förra kvartalet skrev jag att vi skulle fortsätta att stärka vårt ledarskap inom sparande och placeringar, något vi bland annat gjorde med lanseringen av vår nya prisplan under fjärde kvartalet. Som enda svensk bank erbjuder vi nu aktiehandel från 1 krona som lägsta minimicourtage, vilket lett till ett tilltagande kundinflöde i slutet av året och mottagandet av Privata Affärers utmärkelse Årets Prispressare. Det som gladde oss mest var dock att vi i december, för femte året i rad, tog hem utmärkelsen Sveriges nöjdaste kunder inom sparande av SKI. För första gången vann vi dessutom samtliga sju underkategorier, som exempelvis lojalitet, produktkvalitet och service. Kundnöjdhet är och förblir vårt viktigaste fokus och utmärkelsen från SKI är det yttersta beviset på att vårt arbete för att skapa ett bättre alternativ för landets sparare bär frukt.

Höjd tas för ökade kapitalkrav

De nya Basel III- och Solvens II-reglerna innebär ökade kapitalkrav de kommande åren för både banken och försäkringsbolaget. Med en nästan fördubblad tillväxttakt under 2014 i kombination med fortsatt gynnsamma tillväxtförutsättningar för 2015 förväntas kapitalbehovet öka ytterligare. Det gör att vi för 2014 väljer att inte ligga kvar på den höga utdelningsandel som vi haft under de senaste åren. Styrelsens utdelningsförslag för 2014 är därför 7 kronor per aktie, motsvarande 81 procent av årets vinst, i enlighet med vår målsättning om att dela ut minst 70 procent av vinsterna.

Under fjärde kvartalet har vi börjat hantera vår överskotts-likviditet mer aktivt för att uppnå en bättre kapitaleffektivitet än historiskt.

Fokus under 2015

Under 2015 kommer vi att fokusera verksamheten främst inom tre områden; att bibehålla bolagets starka tillväxttakt, att utveckla vår mobila närvaro (som ska vara klar till sommaren) och att fortsätta ytterligare effektiviseringar för att förbättra skalbarhet och kvalitet. Som ett led i detta öppnar vårt nya säljkontor i Malmö inriktat på pension och private banking enligt plan under januari. Dessutom initierar och utvärderar vi hela tiden nya innovationer. Men för att ekvationen ska gå ihop är god kostnadskontroll fortsatt kritiskt för att kunna bibehålla konkurrenskraften också framöver. Inom det området är vi helt klart på rätt väg.

Den starka avslutningen på 2014 i handelsaktivitet och nettoinflöde har fortsatt under inledningen av 2015. Så räkna med ett fortsatt spännande år!

Stockholm den 21 januari 2015

Martin Tivéus, VD Avanza