Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanzas årsstämma

 · Regulatorisk information
Sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls idag i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till tio kronor och femtio öre (10,50 SEK) per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 7 april 2016, varigenom utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 12 april 2016.

Val till styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Sophia Bendz, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll och Jacqueline Winberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer. Noterades att Martin Tivéus har avböjt omval då han lämnar sin tjänst som VD för Avanza under året.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor. Catarina Ericsson är huvudansvarig revisor.

Återköpsprogram

Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2016 klockan 18:00 (CET)."