Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké 2015

 · Regulatorisk information
· Nettoinflödet uppgick till 25 200 (20 100) MSEK, motsvarande 18 (18) procent av totalt sparkapital vid årets början · Antal kunder ökade med 26 (17) procent till 467 600 (371 200 per den 31 december 2014) st · Sparkapitalet ökade med 35 (26) procent till 191 600 (141 900 per den 31 december 2014) MSEK · Rörelseintäkterna ökade med 33 (17) procent till 923 (696) MSEK · Rörelsemarginalen uppgick till 53 (43) procent · Resultatet efter skatt ökade med 66 (30) procent till 415 (250) MSEK · Resultat per aktie ökade med 65 (30) procent till 14,23 (8,64) SEK · Styrelsen föreslår en utdelning om 10,50 (7,00) SEK per aktie · Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Fjärde kvartalet · Rörelseintäkterna ökade med 34 (19) procent till 258 (193) MSEK · Resultatet efter skatt ökade med 71 (28) procent till 118 (69) MSEK · Resultat per aktie ökade med 71 (28) procent till 4,03 (2,36) SEK Händelser under kvartalet · Avanza rankades som Sveriges bästa finansiella företag (både inom bank och försäkring) i Anseendebarometern 2015 · Avanza tog hem SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för sjätte året i rad · Avanza vann Privata Affärers pris som "Årets folkbildare" för lanseringen av Avanza Akademin · Avanza emitterade ett förlagslån på 100 MSEK för att stärka kapitalbasen · Martin Tivéus aviserade att han under 2016 kommer att lämna sitt uppdrag som VD och koncernchef för Avanza

VD-kommentar

Ett rekordstarkt 2015

Efter en handelsintensiv avslutning på ett stökigt börsår kan vi summera 2015 till vårt bästa år någonsin ur både ett resultat- och tillväxtperspektiv. Med 23 700 nya kunder i fjärde kvartalet och 96 400 för helåret överträffade vi fjolårets rekordtillväxt på 54 700 nya kunder med råge.

Trots den oroliga marknaden ökade nettoinflödet med 25 procent till rekordnivån 25 miljarder kronor. Under perioden oktober 2014 – september 2015 uppgick Avanzas andel av nettoinflödet till den svenska spar­marknaden till 8,8 procent, betydligt över vårt långsiktiga mål om att nå minst 7 procent. Med stöd av den kraftiga kundtillväxten och flera viktiga produktlanseringar under året stärkte vi också våra marknadsandelar i aktiehandeln. Avanza var under 2015 största svenska aktör på Stockholmsbörsen räknat i antal avslut och under årets sista kvartal även största svenska aktör räknat i volym. Marknadsandelen på Stockholmsbörsen och First North under fjärde kvartalet var rekordhöga 13,1 procent mätt i antal avslut. Det visar att vi lyckats etablera oss som den ledande handelsplattformen på marknaden.

Rörelseresultatet ökade med 64 procent trots pressat räntenetto

Med det starka kund- och nettoinflödet i ryggen uppvisar vi en ökning av sparkapitalet med hela 35 procent för helåret. Tillsammans med den höga handelsaktiviteten bidrog det till en ökning av rörelseintäkterna på 33 procent. Detta trots ett sjunkande räntenetto i kölvattnet av fallande reporänta. Under fjärde kvartalet, som bjöd på både upp- och nedgångar på Stockholmsbörsen, presterade vi vårt bästa courtagenetto någonsin. För helåret kan vi summera ökningen av courtagenettot till hela 67 procent. Corporate Finance hade också en fin säsongsavslutning med hög aktivitet – det visar kraften i vår växande kundbas, vilken är en utmärkt plattform för kostnads­effektiv ägarspridning.

Fortsatt god kostnadskontroll, med förbättrad skalbarhet och löpande effektiviseringar, gjorde att kostnaden per sparkrona minskade med 16 procent från 31 till 26 baspunkter. Rörelsemarginalen ökade samtidigt från 43 till 53 procent för helåret. För mig är det ett tydligt kvitto på styrkan i vår affärsmodell. Vi är också mer välkapitaliserade än på länge med en kapitalrelation på 18,3 procent – att jämföra med kravet på 11,5 procent.

Styrelsen lämnar mot bakgrund av ovan ett utdelnings­förslag på 10,50 kr, i linje med Avanzas policy att dela ut minst 70 procent av vinsten.

Sveriges nöjdaste sparare för sjätte året i rad

Kundnöjdhet är och förblir vårt stora fokus och det var med stor glädje som vi i december, för sjätte året i rad, tog emot SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder inom sparande. Avanza fick även högst betyg i samtliga underkategorier och slog nytt rekord i både nöjdhet och lojalitet. Enligt Anseendebarometern i november åtnjuter Avanza nu även högst förtroende av alla banker i Sverige. För mig är dessa utmärkelser en bekräftelse på att vi klarat årets kraftiga tillväxttakt utan att kompromissa med vare sig kvalitet eller service och att vårt arbete för att skapa ett bättre alternativ för landets sparare bär frukt.

Som landets ledande digitala plattform för sparande och investeringar har vi ambitionen att erbjuda våra kunder marknadens bästa digitala upplevelse i kombination med marknadens lägsta avgifter. En hygienfaktor är driftsäkerheten i våra system, vilken stärktes till 99,96 procent under året. Innan sommaren lanserade vi en ny mobilplattform för att möta våra kunders ökande efterfrågan på mobila tjänster. De nya mobil­apparna hade per årsskiftet 279 000 användare och under fjärde kvartalet skedde hela 53 procent av antalet inloggningar via mobila enheter. I samband med lanseringen sänkte vi också minimicourtaget på handel med amerikanska aktier till 1 US-dollar per affär. Fondsparande blir allt mer populärt och under 2015 lanserade vi den första versionen av vår Portföljgenerator för att underlätta för fondsparare att själva skapa en portfölj med god riskspridning på bara några klick. Även Avanza Markets är nytt för i år, där vi erbjuder courtagefri handel med Bull & Bear-certifikat och Mini futures med hög transparens och likviditet.

Fokusområden under 2016

Våra tre fokusområden för 2016 är att behålla den starka tillväxttakten, att vidareutveckla våra digitala beslutsstöd för att nå bredare kundgrupper samt att ytterligare effektivisera för ökad skalbarhet och kvalitet. Vi satsar därför vidare på digitalisering och vår mobila plattform, liksom att vidareutveckla våra erbjudanden inom pension och Private Banking. Från januari organiserar vi om vår Private Banking-organisation för att bättre kunna bistå allt fler kunder. Att behålla vår konkurrenskraft och klara en fortsatt stark tillväxttakt med bibehållen kvalitet är ett måste i vår strävan mot ett bättre, enklare och billigare alternativ för landets sparare.

Från 2016 förändrar vi vårt långsiktiga tillväxtmål avseende kundtillväxt till minst 10 procent av kundbasen vid årets början. En målsättning som växer med tiden till skillnad från vårt tidigare statiska tillväxtmål.

Avslutningsvis vill jag tacka alla fantastiska medarbetare för året som gått. Det här är min sista bokslutskommuniké för Avanza och jag ser fram emot att med full kraft ta mig an ett spännande sista halvår som VD.

Stockholm den 21 januari 2016

Martin Tivéus, VD Avanza