Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari – juni 2016

 · Regulatorisk information
Denna delårsrapport offentliggörs med anledning av att Avanza Bank AB (publ) har ett utestående förlagslån. Rapporten ska inte förväxlas med delårsrapporten för Avanza Koncern som publicerades den 13 juli 2016.
  • Rörelseintäkterna ökade under första halvåret med 1 (49) procent till 334 (331) MSEK
  • Rörelsemarginalen uppgick till 46 (47) procent
  • Resultatet efter skatt ökade med 1 (63) procent till 119 (118) MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 1 (63) procent till 217 (215) SEK
  • Efter periodens utgång presenterades Avanza Banks nya VD Johan Prom. Henrik Källén kvarstår som tillförordnad VD fram till dess Johan Prom tillträder, senast den 1 januari 2017

Denna information är sådan information som Avanza Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2016 kl. 08.15 (CEST).