Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari–september 2016

 · Regulatorisk information
· Kundtillväxten var fortsatt stark under tredje kvartalet. Totalt under niomånadersperioden uppgick antal nya kunder till 73 700. Årsmålet på 46 760 nya kunder överträffades redan före halvårsskiftet · Nettoinflödet under kvartalet uppgick till 5 920 MSEK, en ökning med 18 procent jämfört med i fjol. För niomånadersperioden ökade nettoinflödet med 5 procent jämfört med motsvarande period föregående år · Rörelseintäkterna ökade med 9 procent jämfört med tredje kvartalet 2015, främst ett resultat av ökade intäkter från Avanza Markets och högre fondprovisioner. Jämfört med andra kvartalet var intäkterna något lägre som en följd av säsongsmässigt låg aktivitet inom Corporate Finance · Rörelsekostnaderna ökade med 4 procent jämfört med i fjol, främst på grund av ökat antal medarbetare. Jämfört med andra kvartalet var kostnaderna lägre, huvudsakligen till följd av säsongsmässigt låga personalkostnader. Den kommunicerade ökningstakten på 8-10 procent för helåret 2016 kvarstår · Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 105 MSEK, en ökning med 13 procent jämfört med föregående år. Jämfört med andra kvartalet ökade resultatet med 12 procent, främst på grund av lägre rörelsekostnader · Ökad digitalisering och kommande regelverk för finanssektorn ger goda möjligheter för Avanza att ytterligare stärka sin position. Utvecklingstakten höjs därför, vilket uppskattas ge ökade kostnader med 15-20 procent under 2017, för att sedan återgå till en ökningstakt på 8-10 procent
Kv-3
2016
Kv-2
2016
förändr
%
Kv-3
2015
förändr
%
jan–sep
2016
jan–sep
2015
förändr
%
Rörelsens intäkter, MSEK 220 225 –2 203 9 671 652 3
Rörelsens kostnader, MSEK –98 –113 –13 –95 4 –323 –307 5
Rörelseresultat, MSEK 122 111 10 108 13 348 345 1
Reslutat efter skatt, MSEK 105 94 12 94 13 298 297 0
Resultat per aktie, SEK 3,53 3,18 11 3,19 11 10,06 10,19 –1
Rörelsemarginal, % 55 49 6 53 2 52 53 –1
     
Nettoinflöde, MSEK 5 920 9 430 –37 5 010 18 20 300 19 400 5
Nykundsinflöde (netto), st 24 500 23 100 6 20 400 20 73 700 72 700 1
Sparkapital vid periodens slut, MSEK 222 900 199 200 12 170 700 31 222 900 170 700 31

Händelser under kvartalet

  • Avanzas nya VD Johan Prom som presenterades i juli tillträder den 7 november 2016. Henrik Källén kvarstår som tillförordnad VD fram till dess
  • Ny prislista för Private Banking-kunder i syfte att ge kunderna möjlighet att välja den courtageklass som bäst passar deras handel
  • Toppnivå på 70 för Net Promoter Score avseende rekommendationsgraden bland kunder
  • Rekordhög marknadsandel på 15,2 procent rörande antal transaktioner på börsen

VD-kommentar

Innovativ produktutveckling en viktig del i vår affärsmodell

Avanza inledde sommaren med ett stärkt kunderbjudande. Den mobila användarupplevelsen förbättrades med möjlighet till direktinsättningar från annan bank och Private Banking­erbjudandet gjordes attraktivare med sänkt bolåneränta och en ny prislista. Även aktiehandeln för sparare med mindre kapital förbättrades i och med Avanza Start. Detta tillsammans med vårt befintliga erbjudande gav resultat med ett nettoinflöde på 5,9 miljarder kronor och 24 500 nya kunder under tredje kvartalet. Det gav ett rörelseresultat högre än såväl andra kvartalet i år som tredje kvartalet i fjol och påvisar styrkan i vår affärsmodell samt vikten av innovativ produktutveckling.

God kundaktivitet med ökad riskvilja

Efter Brexitomröstningens urblåsning av aktiemarknaden i slutet av juni, hade vi under tredje kvartalet en positiv utveckling på Stockholmsbörsen med en uppgång på 10 procent. Antal aktiehandlande kunder hos Avanza låg på fortsatta rekordnivåer och fick genomslag i handelsstatistiken. Vi befäste vår förstaplats på Stockholmsbörsen och First North med en marknadsandel på över 15 procent mätt i antal transaktioner. Våra kunder var nettoköpare i aktiemarknaden, vilket syns i minskad inlåning och ökad riskvilja. Såväl värdepapperskrediter som aktiehandeln på utländska börser ökade.

Särskilt glädjande var att vi under kvartalet nådde ett NPS på 70 i vår löpande undersökning avseende kundnöjdhet, Net Promoter Score, vilken visar våra kunders rekommendationsgrad. Ett extremt högt resultat som vi ska fortsätta att förvalta väl.

Ökat resultat och en stark kostnadsposition

Även om utlåningen ökade under kvartalet fortsatte det negativa ränteläget att pressa räntenettot. Courtageintäkterna ökade med 3 procent under kvartalet. Fondkapitalet växte och sparandet flyttade successivt över till en större andel aktie- och blandfonder, vilket stärkte provisionsintäkterna. Portföljgeneratorn, Avanzas första digitala beslutsstöd för fondsparande som lanserades för drygt ett år sedan, fortsätter att attrahera fondkapital. Så mycket som 1,3 miljarder kronor har våra kunder nu investerat i olika fonder via Portföljgeneratorn, en ökning med 30 procent sedan halvårsskiftet. Det ger oss råg i ryggen för fortsatta satsningar på digitala beslutsstöd. Avanza Markets fortsatte att utvecklas starkt med en marknadsandel på 67 procent under kvartalet och står nu för en allt större del av övriga intäkter. Aktiviteten avseende företagstransaktioner var däremot säsongsmässigt låg, men väntas öka under slutet av året, om börshumöret håller i sig.

Kostnaderna är säsongsmässigt lägre under tredje kvartalet. Den kommunicerade ökningstakten om 8–10 procent för helåret 2016 kvarstår vilket innebär att kostnaderna för fjärde kvartalet kommer att öka med omkring 20 procent jämfört med motsvarande period 2015.

Avanzas affärsmodell bygger på skalbarhet för att alltid kunna ge våra kunder ett billigare, bättre och enklare erbjudande än någon annan bank – mer till kunden och mindre till banken. Det är det som driver kundinflöde och tillväxt i sparkapital, vilket i sin tur leder till intäkter. Vår kostnadsposition är en avgörande framgångsfaktor och också vårt sätt att parera minskade intäkter till följd av förändrade kundbeteenden och marknadstrender. Under kvartalet sänkte vi kostnaden per sparkrona ytterligare. Vi fortsätter att effektivisera och automatisera våra interna processer för att sänka kostnaderna. Vår starka kostnadsposition är en viktig konkurrensfördel som även ger oss utrymme för nya satsningar för att fortsätta attrahera kunder och sparkapital.

Vi lägger i en högre växel

Finanssektorn står inför stora förändringar i och med den pågående digitaliseringen och kommande regelverk. Vi ser i detta goda möjligheter att stärka Avanzas position som Sveriges bästa plattform för sparande och investeringar. Vi har under året, och inte minst under tredje kvartalet, fått bekräftelse på att våra satsningar på digitala beslutsstöd och en stärkt mobil användarupplevelse ger positiva effekter på vår tillväxt. För att öka tillväxttakten och ytterligare förbättra vårt kunderbjudande kommer vi under 2017 att investera i utökade resurser med fokus på en förbättrad användarupplevelse. Det bubblar av innovationskraft på Avanza och allt vi vill göra för att förbättra vårt sparerbjudande med verklig kundnytta i fokus. Mer resurser kommer att ge oss de bästa förutsättningarna att utveckla Avanzas erbjudande utan att vi tappar fart i en bransch där konkurrensen också ökar från nya Fintechbolag. Vi bedömer därför att kostnaderna under 2017 kommer att öka med 15–20 procent, för att under 2018 återgå till en kostnadsökningstakt på 8–10 procent i årstakt.

Den 7 november börjar vår nye VD Johan Prom. Själv återgår jag till min roll som COO samt vice VD. Vi hälsar vår nye kapten välkommen till Avanza!

Stockholm den 18 oktober 2016

Henrik Källén, Tf VD Avanza

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2016 kl. 08.15 (CEST).