Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

November: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2016 ökat med 94 200 och uppgick i november till 561 900. Det innebär en ökning med 10 600 kunder under november. Nettoinflödet var 2 160* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 24 500* MSEK under 2016.

I slutet av november publicerades statistik från Sparbarometern avseende tredje kvartalet 2016. Avanzas andel av sparmarknaden ökade under kvartalet till 3,2 procent (3,0 för andra kvartalet) och andelen av nettoinflödet var 12,7 procent. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 9,9 procent, vilket överstiger det långsiktiga målet på minst 7 procent. De löpande premieinbetalningarna avseende tjänstepension ökade till 3,2 procent (2,3) enligt statistik från Svensk Försäkring. Avanza Pension är fjärde största aktör sett till inflöde av flyttkapital på livmarknaden.

November
2016
Oktober
2016
Förändring
månad %
November
2015
Förändring
år %
Antal affärer** per dag, st  98 600* 90 800 9 83 700 18
Sparkapital, MSEK 226 000 222 800 1 194 300 16
Utlåning, MSEK 7 980* 7 850 2 6 310 26
  varav bolån 3 870* 3 730 4 2 650 46
  varav värdepapperskrediter 4 110* 4 110 0 3 660 12
Inlåning, MSEK 34 500* 34 300 1 30 900 12
Kunder, st 561 900 551 300 2 458 500 23
Konton, st 1 034 500 1 013 300 2 836 100 24
Nettoinflöde, MSEK 2 160* 2 040 6 2 280 –5

*  Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.