Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Ökning av antalet aktier i Avanza

 · Regulatorisk information
Aktiekapitalet och antalet aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) har ökat efter genomförd nyemission med anledning av lösen av teckningsoptioner. Detta enligt det incitamentsprogram för medarbetarna som årsstämman den 14 april 2011 tog beslut om. Ytterligare 27 721 aktier kommer att emitteras under juni månad enligt samma incitamentsprogram.

Per 31 maj finns totalt 29 811 201 aktier i bolaget. Aktierna berättigar till lika många röster.

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2016 klockan 08:15 (CET)."

Ladda ner