Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Augusti: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med 86 200 och uppgick i augusti till 656 800. Det innebär en ökning med 10 500 kunder under augusti. Nettoinflödet i augusti var 1 940* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 21 700* MSEK hittills under 2017. I slutet av augusti publicerades statistik från Sparbarometern avseende andra kvartalet 2017. Avanzas andel av sparmarknaden uppgick vid kvartalets slut till 3,5 procent (3,3 för första kvartalet) och andelen av nettoinflödet var 8,3 procent. Avanzas andel av nettoinflödet är säsongsmässigt lägre under andra kvartalet. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 12,6 procent, vilket överstiger det långsiktiga målet på minst 9 procent. De löpande premieinbetalningarna avseende tjänstepension ökade till 3,8 procent (3,0) enligt statistik från Svensk Försäkring.
Augusti
2017
Juli
2017
Förändring
månad %
Augusti
2016
Förändring
år %
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  47 900* 47 300  1 49 200 –3
Sparkapital, MSEK 260 900 261 200 0 218 700 19
Utlåning, MSEK 8 870* 8 810 0 7 160 24
  varav bolån 4 850* 4 680 4 3 410 42
  varav värdepapperskrediter 4 020* 4 130 –3  3 750 7 
Inlåning, MSEK 43 200* 42 100 3 35 200 23
Kunder, st 656 800 646 300 2 532 400 23
Nettoinflöde, MSEK 1 940* 2 420 –20 2 110 –8

*  Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.