Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Ökning av antalet aktier i Avanza

 · Regulatorisk information

Aktiekapitalet och antalet aktier i Avanza Bank Holding AB (publ) har ökat efter genomförd nyemission med anledning av lösen av teckningsoptioner. Detta enligt det incitamentsprogram för medarbetarna som extra bolagsstämma den 13 juni 2014 tog beslut om. Antal aktier har ökat med 157 300. Aktiekapitalet ökar som en konsekvens härav till 74 990 555 kr.

Per 29 september finns totalt 29 996 222 aktier i bolaget. Aktierna berättigar till lika många röster.

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2017 kl. 08:15 (CEST)."