Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Beslut på Avanzas årsstämma

 · Regulatorisk information
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från dagens årsstämma i Avanza Bank Holding AB (publ). Stämman hölls i Stockholm under Sven Hagströmers ordförandeskap.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till tio kronor och femtio öre (10,50 SEK) per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 22 mars 2018. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 27 mars.

Val till styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Sophia Bendz, Jonas Hagströmer, Sven Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll och Jacqueline Winberg. Viktor Fritzén valdes in i styrelsen. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven Hagströmer.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor. Helena Kaiser de Carolis är huvudansvarig revisor.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett nytt incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet löper på tre år. Teckningsoptionsprogrammet omfattar högst 450 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av lika många aktier. Om samtliga optioner utnyttjas ger det en utspädning om cirka 1,5 procent.

Återköpsprogram

Årsstämman beslutade om ett nytt bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier uppgående till maximalt 10 procent av aktierna i Avanza Bank Holding AB. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2018 klockan 17:30 (CET)."