Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Februari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2018 ökat med 33 800 och uppgick vid månadens slut till 744 400. Det innebär en ökning med 11 200 kunder under februari. Nettoinflödet i februari var 2 080* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 6 580* MSEK under 2018. I slutet av februari publicerades statistik från Sparbarometern avseende fjärde kvartalet 2017. Avanzas andel av sparmarknaden var oförändrad och uppgick vid kvartalets slut till 3,6 procent och andelen av nettoinflödet var 11,4 procent. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 11,0 procent, vilket överstiger målet för 2017 på minst 9 procent. Från och med 2018 har det långsiktiga målet höjts till minst 10 procent. Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till tjänstepension ökade från 3,4 procent motsvarande kvartal föregående år till 4,3 procent vid fjärde kvartalets slut enligt statistik från Svensk Försäkring.
Februari
2018
Januari
2018
Förändring månad % Februari
2017
Förändring år %
Kunder, st 744 400 733 200 2 599 800 24
Nettoinflöde, MSEK 2 080* 4 500 –54 2 450 –15
Sparkapital, MSEK 283 300 282 600 0 243 900 16
Utlåning, MSEK 9 690* 9 840 –2 8 690 12
varav Superbolånet PB, MSEK 5 400* 5 350 1 4 310 25
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 300* 4 490 –4 4 380 –2
Inlåning, MSEK 43 700* 41 900 4 33 700 30
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  66 600* 74 000 –10 60 000 11

*       Preliminära siffror.

**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.