Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

November: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2018 ökat med 119 000 och uppgick vid november månads slut till 829 700. Det innebär en ökning med 9 200 kunder under november. Nettoinflödet i november var 2 730* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 26 700* MSEK under 2018.

I slutet av november publicerades statistik från Sparbarometern avseende tredje kvartalet 2018. Avanzas andel av sparmarknaden ökade och uppgick vid kvartalets slut till 4,0 procent och andelen av nettoinflödet var 16,5 procent. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 11,0 procent, vilket överstiger målet på minst 10 procent.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till tjänstepension uppgick under perioden oktober 2017 – september 2018 till 4,8 procent enligt statistik från Svensk försäkring. Det var en ökning från 3,9 procent motsvarande period ett år tidigare.

November
2018
Oktober
2018
Förändring
månad %
November
2017
Förändring
år %
Kunder, st 829 700 820 500 1 697 400 19
Nettoinflöde, MSEK 2 730* 2 740 0 -860 -
Sparkapital, MSEK 314 900 317 300 -1 282 800 11
varav inlåning, MSEK 55 400* 53 000 5 42 300 31
Utlåning, MSEK 13 800* 13 400 3 9 380 47
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 360* 4 420 -1 4 180 4
varav Superbolånet PB, MSEK 5 940* 5 840 2 5 190 14
varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 3 460* 3 110 11 - -
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  59 100 69 100 -14 59 500 -1

*        Preliminära siffror.

**      Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.