Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké 2018

 · Regulatorisk information

Fjärde kvartalet 2018 jämfört med fjärde kvartalet 2017

 • Kundtillväxten var god och antalet nya kunder uppgick till 28 600 (42 500)
 • Nettoinflödet förbättrades med 79 procent till 6 360 (3 550) MSEK
 • Rörelseintäkterna minskade med 1 procent, på grund av lägre courtageintäkter och övriga intäkter, vilket delvis kompenserades av högre fondprovisioner samt förbättrat räntenetto
 • Rörelsekostnaderna minskade med 2 procent, främst till följd av minskade marknadsförings­kostnader. Kostnadsökningen för helåret 2018 uppgick till 11,1 procent, i linje med guidningen
 • Den årliga kostnadsökningen framöver uppskattas till 9-12 procent, vilket utgör ett något breddat spann från tidigare guidning på 8-10 procent. Budgeten för 2019 ligger på 10,5 procent. Den nya guidningen syftar till att på ett ansvarsfullt och fortsatt kostnadsfokuserat sätt kunna möta nya tillväxtmöjligheter
 • Resultat efter skatt uppgick till 95 MSEK, vilket var en minskning med 3 procent
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 10,50 (10,50) SEK per aktie
 • Avanza erhöll SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för nionde året i rad
 • Avanza utsågs till Årets Bank av Privata Affärer och fick pris för Årets Sparnyhet – Avanza Global
 • Ägandet i Stabelo ökades till närmare 30 procent
 • Allbrightrapporten över Sveriges mest jämställda bolag placerade Avanza på sjätte plats
 • Avanza placerade sig på plats fem bland Sveriges mest rekommenderade varumärken i YouGov BrandIndex
 • Åsa Mindus Söderlund tillträdde som VD för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza

”Avanza är för kunderna genom medarbetarna. Det betyder förutom vårt starka kundengagemang att vi sköter all utveckling själva. För att ha flexibiliteten att tillvara framtida tillväxtmöjligheter genom att säkerställa innovation med tillräckligt antal medarbetare har vi breddat vår kostnadsguidning något till en årlig kostnadstillväxt på 9-12%. Budgeten för 2019 ligger på 10,5%. Samtidigt höjer vi vår långsiktiga ambition att sänka kostnaden per sparkrona från 0,20% till närmare 0,16%, med våra allra bästa internationella branschkollegor som riktmärke.”

Kv-4 Kv-3  förändr Kv-4  förändr jan-dec jan-dec  förändr
2018 2018 % 2017 % 2018 2017 %
Rörelsens intäkter, MSEK 267 267 0 271 –1 1 049 975 8
Rörelsens kostnader, MSEK –155 –135 15 –157 –2 –594 –535 11
Rörelseresultat, MSEK 111 132 –16 114 –2 453 441 3
Resultat efter skatt, MSEK 95 106 –11 98 –3 384 379 1
Resultat per aktie, SEK 3,13 3,54 –11 3,27 –4 12,77 12,66 1
Rörelsemarginal, % 42 49 –8 42 –0 43 45 –2
Nettoinflöde, MSEK 6 360 8 380 –24 3 550 79 27 600 26 800 3
Nykundsinflöde (netto), st 28 600 32 200 –11 42 500 –33 126 500 140 000 –10
Sparkapital vid periodens slut, MSEK  300 000  331 000 –9  282 900 6  300 000  282 900 6

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2019 kl. 08.15 (CET).