Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké januari – december 2018

 · Regulatorisk information
Denna bokslutskommuniké offentliggörs med anledning av att Avanza Bank AB (publ) har ett utestående förlagslån. Rapporten ska inte förväxlas med bokslutskommunikén för Avanza-koncern som publicerades den 17 januari 2019.
  •  Rörelseintäkterna ökade med 5 (10) procent till 771 (733) MSEK
  •  Rörelsemarginalen uppgick till 38 (40) procent
  •  Resultatet efter skatt minskade med 2 (–7) procent till 215 (219) MSEK
  •  Resultat per aktie minskade med 2 (–7) procent till 391 (399) SEK
  •  Styrelsen föreslår en utdelning om 40 (215) SEK per aktie
  •  Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Andra halvåret

  • Rörelseintäkterna ökade med 5 procent till 393 (374) MSEK
  • Resultatet efter skatt ökade med 20 procent till 121 (101) MSEK
  • Resultat per aktie ökade med 20 procent till 221 (183) SEK

Siffror inom parentes avser motsvarande period eller datum föregående år om inte annat anges.

Denna information är sådan som Avanza Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 kl.08:30 CET.