Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Februari: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2019 ökat med 21 300 och uppgick vid februari månads slut till 858 400. Det innebär en ökning med 11 300 kunder under februari. Nettoinflödet i februari var 2 960** MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 5 310** MSEK hittills under 2019.

I slutet av februari publicerades statistik från Sparbarometern avseende fjärde kvartalet 2018. Avanzas andel av sparmarknaden minskade något till följd av den negativa börsutvecklingen och uppgick vid kvartalets slut till 3,8 procent. Andelen av nettoinflödet var 16,9 procent under kvartalet. Rullande 12M uppgick nettoinflödet till 11,9 procent, vilket överstiger målet på minst 10 procent.

Avanzas marknadsandel avseende löpande premieinbetalningar till tjänstepension uppgick under perioden januari 2018 – december 2018 till 6,0* procent enligt statistik från Svensk försäkring. Det var en ökning från 5,2 procent motsvarande period ett år tidigare.

*     Definitionen av tjänstepensionsmarknaden har ändrats jämfört med vad som tidigare rapporterats för att ge en mer rättvisande bild av den marknad som Avanza adresserar med sitt tjänstepensionserbjudande. Historiska siffror har justerats.

 Februari
2019
Januari
2019
 Förändring
månad %
 Februari
2018
 Förändring
år %
Kunder, st 858 400   847 100  1  744 400  15 
              
Nettoinflöde, MSEK 2 960  ** 2 350  26  2 080  42 
              
Sparkapital, MSEK 332 400  319 800  4  293 000  13 
  varav inlåning, MSEK 57 100  ** 57 500  -1  43 900  30 
              
Utlåning, MSEK 17 100  ** 15 900  8  10 100  69 
  varav värdepapperskrediter, MSEK 4 620  ** 4 520  2  4 300  7 
  varav Superbolånet PB, MSEK 6 100  ** 6 000  2  5 400  13 
  varav extern bolånevolym (Bolån+), MSEK 6 400  ** 5 390  19  420  1 424 
              
Antal courtagegenererande notor per dag, st***  70 400  54 400  29  66 600  6 

**   Preliminära siffror.
*** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.