Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension får varning och sanktionsavgift på 35 miljoner kronor

 · Regulatorisk information
Finansinspektionen har givit Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 35 miljoner kronor i sanktionsavgift för tidigare bristande regelefterlevnad. Bristerna är åtgärdade och har inte vid något tillfälle inneburit någon risk för Avanza Pensions kunder.

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension har fått sanktionsavgift för bristande regelefterlevnad vid implementeringen av Solvens 2-regelverket som trädde ikraft 2016. Sanktionen avser brister i beräkning av försäkringstekniska avsättningar och rapporteringsrutiner för åren 2016 till 2018. Avanza Pension har sedan dess gjort investeringar för att förbättra den interna styrningen och kontrollen. Bolaget har en ny VD och i stort sett en helt ny styrelse. Bristerna är åtgärdade och förbättringsarbetet fortsätter löpande, och det har inte vid något tillfälle funnits någon risk för att Avanza Pension inte skulle kunna infria sina åtaganden. Avanza Pension har också alltid haft en betryggande marginal till solvenskapitalkravet.

Sanktionsbeloppet kostnadsförs under första kvartalet 2019 och är inte inkluderat i tidigare kommunicerade kostnadsökningstakt för 2019 på 10,5 procent.

”Vi delar Finansinspektionens tolkning av regelverket och har tagit till oss av deras synpunkter. Viktigt att poängtera är dock att det aldrig har förelegat någon risk för våra kunder. Vi har sedan Solvens 2-regelverket trädde ikraft arbetat med att förstärka inom intern styrning och kontroll i pensionsbolaget. Sanktionen från Finansinspektionen är ett tecken på att det arbetet har gått för långsamt. Vi är trygga i att Avanza Pension är ett stabilt och välskött bolag”, säger Rikard Josefson, VD Avanza och styrelseordförande för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension.

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019 kl.08.40 (CET).”