Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kv3 2019: Höstmörker hos privatspararna

Det höga tonläget i handelskonflikten och signaler om en avmattning i världsekonomin har dämpat humöret hos privatspararna. Mer än var tredje sparare tror att börsen kommer sjunka kommande år, visar en ny SIFO-undersökning med 1 049 svarande. 

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 35 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att sjunka, vilket är en ökning med 14 procentenheter sedan kvartalet innan. Andelen som tror att börsen kommer att stiga sjunker samtidigt till 13 procent, jämfört med 20 procent kvartalet innan.

Avanzas Sparindikator* som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna, landar därmed på -22 jämfört med -1 kvartalet innan.

Avanzas Sparindikator

Kv2 2018 Kv3 2018 Kv4 2018 Kv1 2019 Kv2 2019 Kv3 2019 Kv4 2019
-5 -9 -24 -11 -1 -22

”Årets tredje kvartal var händelserikt och spararna blev matade med ord och uttryck som inverterad räntekurva, konjunkturavmattning och handelsoro, vilka alla tynger börsen på nedsidan. Räntesänkande centralbanker och förhoppningar om ytterligare penningpolitiska stimulanser agerar däremot motvikt och Stockholmsbörsen stängde kvartalet med en uppgång på 1,5 procent. Att den skakiga börsen smittat av sig på spararnas humör är dock tydligt och allt fler sparare tror nu på en kommande börsnedgång”, säger Johanna Kull, Sparekonom Avanza.

Månadsspara och minimera risken att köpa dyrt och sälja billigt
Sparindikatorn visar på en stark korrelation mellan privatspararnas börshumör och hur börsen utvecklats månaderna innan mätningen genomförs. Vid årsskiftet, efter att börsen hade fallit kraftigt, sjönk även Sparindikatorn ordentligt, för att sen stiga efter Stockholmsbörsens rivstart första halvåret. När vi nu summerar ett oroligt kvartal faller Sparindikatorn återigen och närmar sig bottennivån från årsskiftet.

”Det fortsätter att vara snabba humörsvängningar på börsen och utmaningen för spararna är att inte drabbas av nervositet. Har man ett brett sparande, en långsiktig sparhorisont och fortsätter att månadsspara, behöver man inte vara orolig. Att försöka tajma börsen är däremot en vansklig strategi, risken är påtaglig att man konstant är sen på bollen”, säger Kull.

Vad tror du om börsens utveckling de kommande 12 månaderna? Kv3 2019 Kv2 2019
Börsen kommer att stiga 13% 20%
Börsen kommer att sjunka 35% 21%
Oförändrad 16% 17%
Ingen uppfattning 36% 42%

Stor okunskap kring hållbart sparande
I takt med att klimatförändringarna blir mer och mer uppmärksammade, ökar också intresset för hållbara investeringar. Okunskapen kring vilka fonder som är hållbara är dock stor och 40 procent av de tillfrågade säger att de inte vet om de sparar i hållbara fonder eller ej. Endast 21 procent uppger att de inte gör det.

”Att avgöra vad som är en hållbar investering är tyvärr inte helt solklart, det finns många gråzoner. Alla fondbolag pratar givetvis om att de tar in hållbarhetaspekter i sin förvaltning, men jag vill påstå att ambitionsnivån skiljer sig ordentligt åt. Som sparare kan man använda sig av de hjälpmedel och verktyg som finns, men de har alla sina respektive för- och nackdelar. Ett tips till den som sätter stor vikt vid fondens hållbarhetsarbete är därför att titta på ett par olika fondbolags hemsidor för att jämföra hur de arbetar med att integrera hållbarhetsarbetet i sin förvaltning. Det brukar ge en relativt tydlig bild av vilken ambitionsnivå olika aktörer har i just hållbarhetsfrågan”, säger Kull.

Sparar du idag i några fonder med hållbar inriktning? Kv3 2019 Kv2 2019
Ja 39% 46%
Nej 21% 19%
Vet ej 40% 35%

Miljö viktigaste hållbarhetsfrågan enligt spararna
När bolag utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv bedöms de vanligtvis utifrån tre ESG-aspekter, miljömässig hållbarhet, social hållbarhet samt ägarstyrningsfrågor. Det är tydligt att det är den miljömässiga hållbarheten som står högst upp på spararnas agenda.

”Miljö- och klimatfrågan hamnar i topp som en av de viktigaste samhällsfrågorna i många olika undersökningar, så att det är just den ESG-aspekten som spararna finner viktigast är inte speciellt förvånande. Det är dock inga gigantiska skillnader mellan svarsalternativen och för att möta spararnas efterfrågan bör fondförvaltare satsa på bolag med högt hållbarhetsbetyg i alla ESG-delar”, säger Kull.

Vad är viktigast för dig när du sparar i hållbara fonder? Kv32019
Att fonden investerar i bolag som tar ansvar för sin klimatpåverkan 24%
Att fonden investerar i bolag som tar ansvar för de anställdas arbetsförhållanden, jämställdhet och rättigheter 16%
Att fonden investerar i bolag med stabila ägarförhållanden som motverkar korruption 9%
Att fonden inte investerar i oetiska produkter somexempelvisporr, vapen, tobak 17%
Vet ej 33%

*Avanza genomför, tillsammans med undersökningsbolaget Inizio, en gång per kvartal en Sifo-undersökning i syfte att få en bild av privatpersoners börshumör. Den primära frågeställningen är vad privatpersoner tror om Stockholmsbörsens utveckling kommande 12 månaderna. Avanzas sparindikator definieras utifrån detta som skillnaden mellan andelen som tror på stigande börs och andelen som tror på sjunkande börs de kommande 12 månader. En sparindikator på 0 innebär lika stor andel som tror på stigande som sjunkande börskurser. Ett negativt värde innebär att fler tror på fallande än stigande börskurser, medan ett positivt värde innebär att fler tror på stigande börskurser.

För mer information: 
Johanna Kull, sparekonom Avanza
070-452 48 34
E-post: johanna.kull@avanza.se
Twitter: @kulljohanna