Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Förtida inlösen av förlagslån i Avanza Bank AB (publ)

Avanza Bank AB (publ) kommer den 10 december 2020 att genomföra en förtida inlösen av förlagslån med ISIN SE0007782537 på SEK 100 000 000 som gavs ut den 10 december 2015.

Avanza kommer, i enlighet med förlagslånets villkor, utöva sin rätt att påkalla förtida inlösen. Förlagsbevisen löses in till ett pris motsvarande det nominella värdet tillsammans med upplupen ränta. Inlösendagen är den 10 december 2020 och betalning kommer i enlighet med villkoren att erläggas till de personer som på avstämningsdagen den 3 december 2020 är registrerade som innehavare hos Euroclear Sweden. Inlösen har godkänts av Finansinspektionen.

Avanza har i enlighet med förlagslånets villkor skickat en underrättelse om förtida inlösen till de hos Euroclear Sweden registrerade innehavarna av förlagsbevisen.

I samband med inlösen avser Avanza att ansöka om avnotering av förlagslånet hos Nasdaq Stockholm med föreslagen sista dag för handel den 1 december 2020.

För mer information vänligen kontakta: 
Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se