Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse till extra bolagsstämma i Avanza Bank Holding AB (publ)

 · Regulatorisk information

Aktieägarna i Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 november 2021

Styrelsen har beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom digital poströstning före bolagsstämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt tisdagen den 16 november 2021.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman måste dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 8 november 2021, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Digital poströstning” nedan så att poströsten är Avanza Bank Holding AB tillhanda senast måndagen den 15 november 2021.

Observera att anmälan till bolagsstämman endast kan göras genom digital poströstning.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 8 november 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 10 november 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Digital poströstning

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på https://postrosta.web.verified.eu/?source=avanza16nov och på Avanzas webbplats www.avanza.se/ir. Det digitala formuläret måste fyllas i och skickas in senast måndagen den 15 november 2021. Anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Vid eventuella frågor, vänligen skicka ett mejl till bolag@avanza.se eller ring +46 (0)8-562 250 00.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en fullmakt bifogas det digitala poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Avanzas webbplats www.avanza.se/ir. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas det digitala formuläret.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Information om behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman finns tillgänglig i integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två protokolljusterare
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om efterutdelning om 2,95 kronor per aktie

Förslag

Val av ordförande vid stämman, punkt 1

Valberedningen, bestående av styrelseordförande Sven Hagströmer som representerar familjen Hagströmer med bolag, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Moritz Sitte som representerar Baillie Gifford & Co samt Peter Guve som representerar AMF Pension & Fonder, föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande på bolagsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättats utifrån de poströster som inkommit i vederbörlig ordning.

Godkännande av dagordning, punkt 3

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Val av en eller två protokolljusterare, punkt 4

Styrelsen föreslår att bolagsstämman väljer Per Colleen, som representerar Fjärde AP-fonden, och Peter Guve, som representerar AMF, till justeringspersoner eller, om dessa personer har förhinder, en eller två personer som föreslås av ordföranden och som inte är styrelseledamot eller anställd i bolaget.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad, punkt 5

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Beslut om efterutdelning om 2,95 kronor per aktie enligt styrelsens förslag, punkt 6

Finansinspektionen har den 20 augusti 2021 meddelat att myndigheten inte förlänger rekommendationen kring begränsningar av bankers utdelningar då osäkerheten minskar och ekonomin fortsätter att förbättras. Rekommendationen löpte ut den 30 september 2021. Bolagets styrelse har i bokslutskommunikén för 2020 som offentliggjordes den 21 januari 2021 meddelat att styrelsens bedömning är att det efter ordinarie utdelning om 0,85 kronor per aktie beslutad vid årsstämman den 30 mars 2021, återstår utbetalningsbara vinstmedel om 2,95 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020.

Mot ovan bakgrund föreslår styrelsen och den verkställande direktören en efterutdelning till bolagets aktieägare om 2,95 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 18 november 2021. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas den 23 november 2021. Resterade belopp av den ansamlade vinsten föreslås balanseras i ny räkning. Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast lördagen den 6 november 2021, till adress Avanza Bank Holding AB (publ), Box 1399, 111 93 Stockholm eller via e-post till bolag@avanza.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.avanza.se/ir och på bolagets kontor på Regeringsgatan 103 i Stockholm senast torsdagen den 11 november 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingar för 2020, fullständigt beslutsförslag avseende punkt 6 på dagordningen jämte styrelsens yttrande med anledning av föreslaget, styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen samt revisorsyttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med tisdagen den 26 oktober 2021 och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.avanza.se/ir.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 155 571 758. Samtliga utgivna aktier är stamaktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

*****

Stockholm i oktober 2021

Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)