Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2021

 · Regulatorisk information

Fjärde kvartalet 2021 jämfört med fjärde kvartalet 2020

 • Rörelseintäkterna ökade med 17 procent till 824 MSEK. Alla intäktsrader, förutom övriga intäkter, förbättrades. I fjärde kvartalet 2020 redovisades en reavinst i samband med minskat ägande i Stabelo på 63 MSEK i övriga intäkter. Exklusive engångseffekter ökade rörelseintäkterna med 28 procent
 • Rörelsekostnaderna ökade med 14 procent till 253 MSEK, främst en följd av högre personalkostnader. Under fjärde kvartalet 2021 har kostnader på 18 MSEK tagits på grund av ny tolkningsföreskrift avseende redovisning av immateriella tillgångar. Exklusive dessa och effekten av reserverade hyreskostnader i fjärde kvartalet 2020 ökade kostnaderna med 15 procent
 • Kostnadsökningen för helåret uppgick till 13 procent. Exklusive jämförelsestörande kostnader samt redovisningseffekten på 18 MSEK var kostnadsökningen 16,7 procent, vilket var ungefär 10 MSEK mer än tidigare kommunicerad uppskattning. Nytt mål från 2022 för att belysa effektivitet och kostnadsfokus är en kostnad per sparkrona på 12 punkter. Kostnaderna för 2022 bedöms uppgå till mellan 1 050 MSEK och 1 070 MSEK, att jämföra med tidigare guidning om en kostnadsökning på omkring 20 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 571 MSEK, en ökning med 18 procent
 • Periodens resultat var 483 MSEK, en ökning med 16 procent
 • På den extra bolagsstämman i november beslutades enligt förslag om efterutdelning på 2,95 SEK per aktie. Totalt har därmed 44 procent av vinsten för 2020 delats ut
 • Styrelsen föreslår utdelning på 9,20 (3,80) SEK per aktie, motsvarande 70 procent av vinsten för 2021


Händelser under kvartalet

 • Avanza erhöll SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för tolfte året i rad
 • Förvaltningsavgiften för fonderna Avanza Auto sänktes med 40 procent
 • ”Just nu" lanserades i apparna för att ge en enkel överblick över hur det går för sparandet på daglig basis

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”2021 blev ännu ett rekordår för Avanza och vi har redan efter två år nått de långsiktiga målen vi satte för 2025. Nu uppdaterar vi målen med fokus på fortsatt tillväxt. Tillväxtförutsättningarna är starka och det nya målet är att nå en marknadsandel på 10 procent av Sveriges sparmarknad till slutet av 2025. Avanza är relevant för alla som förstår vikten av ett privat sparande.”


Kv 4Kv 3förändrKv 4förändrjan-decjan-decförändr
 20212021%2020%20212020%
Rörelsens intäkter, MSEK8247677706173 3012 34941
Rörelsens kostnader, MSEK–253–19231–22114–864–76313
Rörelseresultat, MSEK5715740486182 4371 57655
Periodens resultat, MSEK4834810418162 0471 33553
Resultat per aktie före utspädning, SEK3,113,1002,701513,198,6652
Rörelsemarginal, %6975–669074677
Avkastning på eget kapital, %4144–358–175057–6
         
Nettoinflöde, MSEK17 90018 400–318 700–489 80076 30018
Nykundsinflöde (netto), st71 80070 100285 600–16379 800303 90025
Kunder vid periodens slut, st1 660 1001 588 40051 280 300301 660 1001 280 30030
Sparkapital vid periodens slut, MSEK809 600735 00010570 50042809 600570 50042
Intäkt per sparkrona, %0,430,420,000,52–0,090,470,51–0,04
Kostnad per sparkrona, %0,130,110,020,16–0,030,120,17–0,04

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Anna Casselblad, CFO, den 20 januari kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:

 • Sverige +46 (0)8 566 426 51
 • Storbritannien +44 33 330 008 04
 • USA +1 63 191 314 22
 • Deltagarkod: 11888346#

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Anna Casselblad, CFO
08-409 420 11
anna.casselblad@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 1,6 miljon kunder med över 800 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 6,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tolv åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir