Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse till årsstämma i Avanza Bank Holding AB (publ)

 · Regulatorisk information

Akiteägarna i Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 mars 2023 klockan 15.00, i Wallenbergsalen på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Aktieägare som inte önskar närvara på plats vid årsstämman har möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman genom att poströsta senast fredagen den 24 mars 2023.

Rätt att delta på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta på årsstämman måste

 • dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 22 mars 2023, samt
 • senast fredagen den 24 mars 2023 antingen
  • anmäla sitt deltagande på bolagsstämman via telefon 08-402 90 18, via bolagets webbplats www.avanza.se/ir eller per post till: Avanza Bank Holding AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  • avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" nedan. Poströsten ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 24 mars 2023.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 22 mars 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 24 mars 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägare som inte önskar delta på plats vid årsstämman kan välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt föreskrifter i Avanza Bank Holding AB:s bolagsordning. Aktieägare kan senast fredagen den 24 mars 2023 avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

För poströstning med post eller e-post ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Avanzas webbplats https://investors.avanza.se/bolagsstyrning/agm/arsstamma-2023/. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Avanza Bank Holding AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 24 mars 2023.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Vid frågor, vänligen ring 08-402 90 18.

Fullmakter
Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud på plats vid årsstämman, ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Avanza Bank Holding AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm i samband med anmälan till bolagsstämman.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person, ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Avanzas webbplats https://investors.avanza.se/bolagsstyrning/agm/arsstamma-2023/.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Information om behandling av personuppgifter i samband med årsstämman finns tillgänglig i integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Beslut om videoinspelning av bolagsstämman
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av en eller två protokolljusterare
 7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2022
 10. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 11. Beslut om antal styrelseledamöter
 12. Fastställande av styrelsearvode
 13. Fastställande av revisorsarvode
 14. Val av styrelse
 15. Val av styrelseordförande
 16. Val av revisor
 17. Beslut om
  a) bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier
  b) bemyndigande för styrelsen att genomföra överlåtelse av egna aktier
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 19. Beslut om instruktion för valberedningen
 20. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 21. Godkännande av ersättningsrapport
 22. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Beslutsförslagen framgår av kallelsen som bifogas detta pressmeddelande.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt förhållanden beträffande dotterföretag.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, fullständiga förslag enligt ovan samt styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning och förvärv av egna aktier, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med torsdagen den 9 mars 2023 och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.avanza.se/ir.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 156 619 027. Samtliga utgivna aktier är stamaktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

*****

Stockholm i februari 2023
Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)