Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet 2019 jämfört med fjärde kvartalet 2018

 • Kundtillväxten uppgick till 37 300 (28 600) nya kunder, en ökning med 30 procent
 • Nettoinflödet under kvartalet var 6 820 (6 360) MSEK, en ökning med 7 procent
 • Rörelseintäkterna ökade med 23 procent. Samtliga intäktsrader förbättrades, främst räntenettot och fondprovisionerna
 • Rörelsekostnaderna ökade med 16 procent, exklusive Försäkringsaktiebolaget Avanza Pensions sanktionsavgift om 35 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2018 samt en nedskrivning på 8,3 MSEK avseende leasingtillgång i fjärde kvartalet 2019. Nedskrivningen är hänförlig till att Avanza återigen samlas under ett och samma tak i Stockholm. De underliggande kostnaderna ökade främst på grund av högre personalkostnader
 • Kostnadsökningen för helåret uppgick till 10,6 procent, exklusive ovan nämnda nedskrivning på 8,3 MSEK samt sanktionsavgiften på 35 MSEK, vilket är i linje med tidigare kommunicerad budget på 10,5 procent. Under 2020 är kostnadsökningen beräknad till runt 10 procent, vilket är inom spannet för den långsiktiga prognosen för årlig kostnadsökning på 9–12 procent. I kostnadstillväxten för 2020 ingår varken nedskrivningen på 8,3 MSEK för 2019 eller de extraordinära kostnader som är förknippade med flytten beräknade till 11 MSEK under 2020
 • Resultat efter skatt uppgick till 121 MSEK. Exklusive sanktionsavgiften 2018 samt nedskrivningen på 8,3 MSEK i fjärde kvartalet 2019 ökade resultat efter skatt med 36 procent
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 2,30 (2,10) SEK per aktie, motsvarande 79 procent av årets resultat
 • Avanza erhöll SKI:s utmärkelse Sveriges nöjdaste kunder i kategorin sparande för tionde året i rad
 • Avanza USA lanserades – Sveriges billigaste USA-fond för privatpersoner
 • Avanza utsågs för andra året i rad till Årets Bank av Privata Affärer

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
”Rörelseresultatet för 2019 var rekordstarkt och vi nådde efter flera års satsningar på utveckling och tillväxt vårt mål om en högre intäktsökningstakt än kostnadsökningstakt. Genom mina fantastiska medarbetare vann vi också SKI:s utmärkelse ”Sveriges nöjdaste sparkunder” för tionde året i rad. Nu tar vi nya tag inför 2020 och passar också på att lansera nya långsiktiga mål – självklart med fortsatt fokus på kundnöjdhet men även sparkapital.”


Kv-4Kv-3förändrKv-4förändrjan-decjan-decförändr
20192019%2018%20192018%
Rörelsens intäkter, MSEK3293135267231 1931 04914
Rörelsens kostnader, MSEK-187-14826-190-1-666-6296
Rörelseresultat, MSEK140163-14768352041824
Resultat efter skatt, MSEK121138-126010244734928
Resultat per aktie före utspädning, SEK0,790,91-130,40992,942,3227
Rörelsemarginal, %4352-9291444404

Nettoinflöde, MSEK6 8209 940-316 360732 60027 60018
Nykundsinflöde (netto), st37 30036 800228 60030139 300126 50010
Sparkapital vid periodens slut, MSEK407 700377 1008300 00036407 700300 00036

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Birgitta Hagenfeldt, CFO, den 21 januari 2020 kl. 10.00 (CET). Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:

 • Sverige +46 (0)8 566 426 51
 • Storbritannien +44 33 330 008 04
 • USA +1 63 191 314 22
 • Bekräftelsekod: 27674885#

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Josefson, VD
070-206 69 55
rikard.josefson@avanza.se

Birgitta Hagenfeldt, CFO och vice VD
073-661 80 04
birgitta.hagenfeldt@avanza.se

Sofia Svavar, Chef IR
08-409 420 17
sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt bolån och ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 950 000 kunder med över 400 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4,3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste tio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: avanza.se/ir

Rapporten publicerades kl. 08.15 den 21 januari. Klockan 10.00 hölls en webcastpresentation, vilken kan ses här.