Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari-mars 2017

Första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2016

  • Kundtillväxten var fortsatt stark och antalet nya kunder uppgick till 38 400 (26 100)
  • Nettoinflödet under kvartalet uppgick till 8 620 MSEK, en ökning med 74 procent
  • Rörelseintäkterna ökade med 9 procent, främst till följd av högre fondvolymer och valutaintäkter samt god aktivitet inom företagstransaktioner
  • Rörelsekostnaderna ökade med 13 procent, främst på grund av ökat antal medarbetare inom IT- och produktutveckling
  • Resultat efter skatt uppgick till 103 MSEK, en ökning med 5 procent, främst en följd av ökade intäkter
  • Digital aktiehandel lanserades på några av de stora europeiska börserna och samtidigt sänktes lägstacourtaget till 1 euro
  • På årsstämman den 21 mars 2017 beslutades om omval av alla styrelseledamöter. Utdelningen beslutades till 10,50 SEK per aktie enligt förslag
  • Efter kvartalets utgång har Teresa Schechter, Chief Legal Officer, valts in i Avanzas koncernledning och Birgitta Hagenfeldt, CFO, har utsetts till vice VD efter Henrik Källén
  • Samarbetsavtal med Stabelo har undertecknats, med syfte att distribuera bolån till en bredare kundgrupp

Citat från Johan Prom, VD Avanza

”Vi har haft en rekordstark inledning på 2017, trots intensifierad konkurrens både avseende prispress och nya utmanare. Omdaningen av finansbranschen har bara börjat och i takt med att konsumenter får fler leverantörer av finansiella tjänster ökar behovet och värdet av överblick. Vi fortsätter att utveckla vårt erbjudande och vår användarupplevelse för att tillgodose våra kunders behov. Avanzas plattform, kundfokus och innovationsförmåga ger goda förutsättningar i det nya marknadsklimatet.”

Kv-1 Kv-4 förändr Kv-1 förändr
  2017 2016 % 2016 %
Rörelsens intäkter, MSEK 247 247 226 9
Rörelsens kostnader, MSEK –126 –130 –3 –112 13
Rörelseresultat, MSEK 121 117 3 115 5
Reslutat efter skatt, MSEK 103 101 2 98 5
Resultat per aktie, SEK 3,46 3,39 2 3,35 3
Rörelsemarginal, % 49 47 2 51 –2
Nettoinflöde, MSEK 8 620 6 210 39 4 960 74
Nykundsinflöde (netto), st 38 400 29 300 31 26 100 47
Sparkapital vid periodens slut, MSEK 246 300 231 000 7 188 900 30

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 08.15 (CEST).