Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari-mars 2019

Första kvartalet 2019 jämfört med första kvartalet 2018

 • Kundtillväxten var god och antalet nya kunder uppgick till 33 600 (42 400)
 • Nettoinflödet under kvartalet var 7 570 (7 960) MSEK, en minskning med 5 procent
 • Rörelseintäkterna minskade med 1 procent på grund av lägre courtageintäkter och övriga intäkter. Courtaget minskade till följd av lägre courtage per omsättningskrona. Räntenettot förbättrades
 • Rörelsekostnaderna ökade med 8 procent, främst på grund av högre personalkostnader. Den långsiktiga prognosen för årlig kostnadsökning uppgår till 9-12 procent, nuvarande budget är 10,5 procent för 2019
 • Resultat efter skatt uppgick till 87 MSEK, vilket var en minskning med 16 procent
 • I februari beslutade Finansinspektionen att utfärda en varning och sanktionsavgift på 35 miljoner kronor till Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension för tidigare bristande regelefterlevnad. Avgiften kostnadsfördes under 2018 och är helt exkluderad i den kommunicerade kostnadsökningstakten för 2019
 • På årsstämman i mars beslutades om omval av samtliga styrelseledamöter, med undantag för Sophia Bendz som undanbett omval. Utdelningen beslutades enligt förslag till 10,50 SEK per aktie, motsvarande 91 procent av vinsten för 2018
 • Idag, den 16 april, är avstämningsdag för årsstämmans beslutade aktiesplit i Avanza Bank Holding AB (publ), vilket innebär att varje befintlig aktie delats upp i fem aktier
 • AVA Gender Equality Tracker lanserades för att underlätta investeringar i jämställda bolag
 • Avanza Emerging Markets, Sveriges billigaste tillväxtmarknadsfond för privatpersoner, lanserades
 • Förenklade för kunder att flytta värdepapper genom Open Banking
 • Jesper Bonnivier tillträdde i april som VD för Avanza Fonder och medlem i koncernledningen
 • Malin Nybladh, HR-chef och medlem i koncernledningen, lämnade Avanza. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny HR-chef pågår

Citat från Rikard Josefson, VD Avanza

”Handelsaktiviteten ökade under kvartalet, men intäkterna pressades av kunders handelsmönster och lägre genomsnittligt fondkapital. Utvecklingen för både kunder och Avanza i det korta perspektivet är till stor del beroende av marknadsläget. Vi är trygga i att våra ansträngningar långsiktigt leder till en bättre framtid för både kunder och aktieägare.”

Kv-1 Kv-4 förändr Kv-1 förändr
2019 2018 % 2018 %
Rörelsens intäkter, MSEK 268 267 0 271 -1
Rörelsens kostnader, MSEK -164 -190 -13 -152 8
Rörelseresultat, MSEK 100 76 31 120 -16
Resultat efter skatt, MSEK 87 60 45 104 -16
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,87 1,98 45 3,45 -17
Rörelsemarginal, % 37 29 9 44 -7
Nettoinflöde, MSEK 7 570 6 360 19 7 960 -5
Nykundsinflöde (netto), st 33 600 28 600 17 42 400 -21
Sparkapital vid periodens slut, MSEK 335 700 300 000 12 288 700 16

En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Birgitta Hagenfeldt, CFO, den 16 april 2019 kl. 10.00 (CEST). Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är:

 • Sverige +46 (0)8 566 426 51
 • Storbritannien +44 33 330 008 04
 • USA +1 63 191 314 22

Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2019 kl. 08.15 (CEST).