Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse till årsstämma

 · Regulatorisk information
Aktieägarna i Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 mars 2015, klockan 14.00, i Wallenbergsalen på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 12 mars 2015, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via e-post till arsstamma@avanza.se eller per telefon 08 562 250 02. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 12 mars 2015.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier och eventuella biträden.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 12 mars 2015, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär
Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Avanza Bank Holding AB, Att: Bolagsjuridik, Box 1399, 111 93 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.avanza.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e‑postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande

 2. Val av ordförande vid stämman

 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

 4. Beslut om direktsändning av bolagsstämman via bolagets hemsida

 5. Godkännande av dagordning

 6. Val av en eller två protokolljusterare

 7. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 8. Anförande av verkställande direktören

 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2014

 10. Beslut om

  a)  fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

  b)  dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

  c)  ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 11. Beslut om antal styrelseledamöter

 12. Fastställande av styrelsearvode

 13. Fastställande av revisorsarvode

 14. Val av styrelse

 15. Val av styrelseordförande

 16. Val av revisor

 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier

 18. Fastställande av nomineringsförfarande

 19. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

 20. Stämmans avslutande

Förslag
Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen, bestående av styrelseordföranden Sven Hagströmer som representerar Sven Hagströmer och bolag, Erik Törnberg som representerar Creades AB, Henrik Schmidt som representerar Montanaro Asset Management och Sten Dybeck som representerar familjen Dybeck inklusive bolag, föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande på bolagsstämman.

Disposition av bolagets resultat, punkt 10 b)

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår en utdelning till bolagets aktieägare om sju (7) kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås fredagen den 20 mars 2015. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, beräknas utdelningen utbetalas onsdagen den 25 mars 2015. Resterade belopp av den ansamlade vinsten föreslås balanseras i ny räkning. Det är styrelsens bedömning att utdelningen är försvarlig mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital samt moderbolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.  

Styrelsearvode och revisorsarvode, punkterna 12 och 13

Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 260 000 kronor ska utgå till såväl styrelsens ordförande som var och en av styrelsens övriga ledamöter, vilket innebär en höjning om fyra (4) procent.

Vidare föreslås att ledamöter som även är ledamöter i dotterbolagsstyrelserna Avanza Fonder AB och Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension erhåller arvode om 39 000 kronor vardera för respektive uppdrag.

Därutöver föreslås arvode utgå med 39 000 kronor till ledamot i bolagets kreditutskott och 35 000 kr till ledamot i bolagets ersättningsutskott.

Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande räkning.

Val av styrelse samt styrelseordförande, punkterna 14 och 15

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Sven Hagströmer, Birgitta Klasén, Lisa Lindström, Mattias Miksche, Martin Tivéus, Hans Toll och Jacqueline Winberg, samt nyval av Jonas Hagströmer. Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida, www.avanza.se. Andreas Rosenlew har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer utses till styrelsens ordförande.

Förslaget till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Val av revisor, punkt 16

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av årsstämman 2016, omväljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som bolagets revisor. PwC har meddelat att för det fall PwC väljs, kommer PwC att utse Catarina Ericsson till huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier, punkt 17

För att öka effektiviteten i bolagets kapitalanvändning föreslår styrelsen och den verkställande direktören att stämman bemyndigar styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier enligt följande.

 1. Förvärv ska ske över NASDAQ Stockholm.

 2. Bolaget får förvärva högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

 3. Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det på börsen vid var tid gällande kursintervallet.

 4. Förvärv ska ske i enlighet med NASDAQs vid var tid gällande regelverk.

 5. Bemyndigandet kan utnyttjas längst intill nästa årsstämma.

 6. Förvärv får ej ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs för bolagets aktie genomförs i syfte att fastställa villkoren i optionsprogram för de anställda.

Fastställande av nomineringsförfarande, punkt 18

Valberedningen föreslår nomineringsförfarande enligt samma principer som tidigare. Dessa principer föreslås gälla tillsvidare. Principerna innebär följande:

 1. Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex (6) månader före årsstämma och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat.

 2. Om ägare, som är representerad i valberedningen, efter offentliggörandet inte längre tillhör de fyra största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna ska erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utser representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.

 3. Valberedningen ska arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman:

 1. förslag till ordförande vid stämman,

 2. förslag till styrelse,

 3. förslag till styrelseordförande,

 4. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,

 5. förslag till revisorer,

 6. förslag till arvode för bolagets revisorer, och

 7. eventuella förslag till förändringar i förfarande för utseende av valberedning.

 1. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen, punkt 19

Med koncernledningen avses verkställande direktören och ytterligare sju personer som har ledande befattningar i koncernen. Styrelsens förslag, som i huvudsak överensstämmer med tidigare års ersättningsprinciper, innebär att koncernledningens lön ska utgöras dels av en fast grundlön, dels av en rörlig prestationsbaserad ersättning.

Den rörliga ersättningen ska baseras på en kvalitativ utvärdering av individuella prestationer, i relation till uppsatta individuella mål och bolagets resultat. Det ska föreligga en lämplig balans mellan fast och rörlig ersättning och det ska vara möjligt att fastställa den rörliga ersättningen till 0 kr.

Den rörliga ersättningen till medlemmar i koncernledningen ska aldrig överstiga 100 % av den fasta ersättningen för samma verksamhetsår.

Ersättningen till personer i koncernledningen ska avspegla personens erfarenhet, kompetens och prestation.

Personer som ingår i koncernledningen har till marknadsmässiga villkor förvärvat teckningsoptioner enligt det optionsprogram som beslutades på extra bolagsstämma den 13 juni 2014.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med onsdagen den 25 februari 2015 och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.avanza.se.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var

28 873 747. Samtliga utgivna aktier är stamaktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bankens ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Stockholm i februari 2015

Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)

Ladda ner