Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse till extra bolagsstämma

 · Regulatorisk information

Aktieägarna i Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 2 december 2015, klockan 15.00, i bolagets lokaler på Regeringsgatan 103 i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 26 november 2015, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman via e-post till bolag@avanza.se eller per telefon 08-562 250 02. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 26 november 2015.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 26 november 2015, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Fullmaktsformulär

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till Avanza Bank Holding AB, Att: Bolagsjuridik, Box 1399, 111 93 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.avanza.se/ir samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e‑postadress.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två protokolljusterare
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Val av styrelseledamot
  8. Stämmans avslutande

Förslag

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Styrelsen föreslår att Sven Hagströmer utses till ordförande på bolagsstämman.

Val av styrelseledamot, punkt 7

Valberedningen föreslår nyval av Sophia Bendz. Information om den föreslagna ledamoten finns på bolagets hemsida, www.avanza.se/ir.

Förslaget till ny ledamot innebär att styrelsesammansättningen i bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende.

Tillhandahållande av handlingar

Valberedningens fullständiga förslag inklusive motivering finns tillgängligt på bolagets kontor med adress Regeringsgatan 103, 111 39 Stockholm och på bolagets webbplats, www.avanza.se/ir. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna finns tillgängliga. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid bolagsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var

29 344 088. Samtliga utgivna aktier är stamaktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i november 2015

Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)

Ladda ner