Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Delårsrapport januari-juni 2017

 · Regulatorisk information

Andra kvartalet 2017 jämfört med andra kvartalet 2016

 • Kundtillväxten var fortsatt stark och antalet nya kunder uppgick till 27 900 (23 100)
 • Nettoinflödet under kvartalet var 8 710 MSEK, en minskning med 8 procent. I nettoinflödet för andra kvartalet 2016 ingick 2,2 miljarder kronor från det utökade samarbetet med Remium
 • Rörelseintäkterna ökade med 5 procent, främst till följd av högre fondprovisioner
 • Rörelsekostnaderna ökade med 17 procent, ett led i vår satsning på framtida tillväxt och hänför sig främst till ökat antal medarbetare inom IT- och produktutveckling, men också regelefterlevnad
 • Resultat efter skatt uppgick till 89 MSEK, en minskning med 6 procent
 • Rikard Josefson har utsetts till ny VD. Rikard tillträder tjänsten senast inom sex månader och Johan Prom kvarstår som VD fram till tillträdandet
 • Avanza utsågs under kvartalet till bäst på service inom finansiella tjänster
 • Erbjudandet inom Sparkonto+ förbättrades med höjd ränta
 • Det digitala erbjudandet inom Europahandeln utökades
 • Möjligheten för mindre företag att teckna tjänstepension digitalt lanserades och alla säljresurser inom tjänstepension allokeras till Göteborg och Stockholm
 • Claes Hemberg utsågs till årets privatekonomiske kommentator

Citat från Johan Prom, VD Avanza

”Kundtillväxten var fortsatt stark under andra kvartalet och vi fick ett glädjande förstapris för kundbemötande. Riskviljan bland Avanzas kunder var låg liksom volatiliteten på aktiemarknaden, vilket påverkade courtageintäkterna negativt även om antalet courtagekunder var fortsatt högt. Den starka utvecklingen på fondsidan och inom pensionsaffären fortsatte. Detta tillsammans med stark produktutveckling bäddar för stabila intäkter framöver.”

Kv-2 Kv-1  förändr Kv-2  förändr jan-jun jan-jun  förändr
2017 2017 % 2016 % 2017 2016 %
Rörelsens intäkter, MSEK 236 247 –5 225 5 482 451 7
Rörelsens kostnader, MSEK –133 –126 5 –113 17 –259 –225 15
Rörelseresultat, MSEK 103 121 –15 111 –7 224 226 –1
Resultat efter skatt, MSEK 89 103 –14 94 –6 192 192 –0
Resultat per aktie, SEK 2,97 3,46 –14 3,18 –7 6,43 6,53 –2
Rörelsemarginal, % 44 49 –5 49 –6 46 50 –4
 
Nettoinflöde, MSEK 8 710 8 620 1 9 430 –8 17 300 14 400 20
Nykundsinflöde (netto), st 27 900 38 400 –27 23 100 21 66 200 49 300 34
Sparkapital vid periodens slut, MSEK  261 600  246 300 6  199 200 31  261 600  199 200 31


Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2017 kl. 08.15 (CEST).