Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kv4 2019: Färre pessimister bland spararna

Efter 2019 års starka börs ökar antalet optimister bland privatspararna. Ökningen sker dock från låga nivåer och pessimisterna är fortfarande fler än optimisterna. Avanzas Sparindikator, som mäter skillnaden mellan andelen som tror på stigande och sjuknade börs kommande år, är därför negativ och landar på -10, jämfört med -22 kvartalet innan. Det visar en ny SIFO-undersökning med 1 050 svarande.

På frågan ”Vad tror du om Stockholmsbörsens utveckling de kommande 12 månaderna?” svarar 27 procent av de tillfrågade att de tror att börsen kommer att sjunka, vilket är en minskning från 35 procent kvartalet innan. 17 procent tror att börsen kommer att stiga, en ökning med 4 procentenheter jämfört med kvartalet innan.

Vad tror du om börsens utveckling de kommande 12 månaderna?Kv3 2019Kv4 2019
Börsen kommer att stiga13%17%
Börsen kommer att sjunka35%27%
Oförändrad16%15%
Ingen uppfattning36%41%

Avanzas Sparindikator* som definieras som skillnaden mellan andelen som tror på stigande respektive sjunkande börs de kommande 12 månaderna, landar därmed på -10 jämfört med -22 kvartalet innan.

Avanzas Sparindikator

Kv2 2018Kv3 2018Kv4 2018Kv1 2019Kv2 2019Kv3 2019Kv4 2019
-5-9-24-11-1-22-10

”Stockholmsbörsen avslutade året starkt och avkastningsmässigt blev 2019 decenniets bästa år, vilket drog upp spararnas humör något. Sparindikatorn visar dock att pessimisterna fortfarande är betydligt fler än optimisterna, även om börssynen är långt ifrån lika bister som den var i höstas”, säger Johanna Kull, Sparekonom Avanza.

Håller sig till sparplanen
Sparindikatorn som nu funnits i knappt två år visar på en stark korrelation mellan privatspararnas börshumör och hur börsen utvecklats månaderna innan mätningen genomförs. Under årets stökiga tredje kvartal sjönk Stockholmsbörsen närmare 10 procent tillfälligt, och efter denna nedgång sjönk även spararnas tro på framtida börsutveckling till bottennivåer. För att nu, efter en stark börsavslutning, stiga kraftigt.

”Det finns helt klart en tendens att vi låter börsens dagsform avgöra hur vi ser på framtiden. Det är lite problematiskt, för medan tillbakablickar är mycket lätta att göra säger de i princip ingenting om framtiden”, säger Kull.

Majoriteten av sparare låter dock inte den negativa börssynen påverka deras placeringsinriktning i någon större omfattning. 63 procent av de tillfrågade planerar inte att göra någon förändring i sin balans mellan börs- och räntesparande. Endast 12 procent planerar att öka sitt börssparande och bara 8 procent planerar att dra ned på sin börsexponering.

”Att fortsätta månadsspara och inte låta börsens dagshumör styra hur vi lägger upp vårt långsiktiga sparande är klokt. Börsen är en ”drama-queen” och har en tendens att överdriva på såväl upp- som nedsida. Att försöka tajma marknaden är därför en vansklig strategi”, säger Kull.

Positiv syn på egna sparmöjligheter
När det gäller framtidsutsikterna för den egna ekonomin är tongångarna ljusa. En tredjedel, 32 procent av de tillfrågade, tror sig kunna spara mer kommande 12 månader jämfört med det senaste året. 47 procent tror sig kunna spara lika mycket och endast 17 procent tror att de kommer behöva minska på sparandet.

Jämfört med de senaste 12 månaderna, tror du att du kommer kunna spara
mer eller mindre de kommande 12 månaderna?
Kv3 2019Kv4 2019
Mer30%32%
Mindre17%17%
Oförändrat49%47%
Vet ej4%3%


”Riksbanken höjde reporäntan i december och vi har redan sett hur flertalet banker följt efter och höjt sina bolåneräntor. Boräntan är en av hushållens största kostnadsposter, så att hela 82 procent av hushållen trots höjningen tror sig kunna spara mer eller lika mycket kommande år är positivt och tyder på att majoriteten av hushåll har goda marginaler i sin ekonomi”, säger Kull.

Unga mellan 18 och 34 år ser ljusast på sina framtida sparmöjligheter. I den gruppen tror nära hälften, 48 procent av de tillfrågade, att de kommer kunna spara mer än vad de gör nu. I gruppen 35–55 år är motsvarande andel 36 procent och i gruppen 56–79 år 12 procent.

”Gruppen unga vuxna består delvis av studenter som kommer ut i arbetslivet inom ett år. Att de förutspår sig kunna spara mer är inte så förvånande, men glädjande”, säger Kull.

*Avanza genomför, tillsammans med undersökningsbolaget Demoskop, en gång per kvartal en Sifo-undersökning i syfte att få en bild av privatpersoners börshumör. Den primära frågeställningen är vad privatpersoner tror om Stockholmsbörsens utveckling kommande 12 månaderna. Avanzas sparindikator definieras utifrån detta som skillnaden mellan andelen som tror på stigande börs och andelen som tror på sjunkande börs de kommande 12 månader. En sparindikator på 0 innebär lika stor andel som tror på stigande som sjunkande börskurser. Ett negativt värde innebär att fler tror på fallande än stigande börskurser, medan ett positivt värde innebär att fler tror på stigande börskurser.

För mer information:
Johanna Kull, sparekonom Avanza
070-452 48 34
E-post: johanna.kull@avanza.se
Twitter: @kulljohanna