Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Kallelse till årsstämma i Avanza Bank Holding AB (publ)

 · Regulatorisk information
Aktieägarna i Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 mars 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före bolagsstämman.

Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens förslag, är bifogad detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Avanzas hemsida https://investors.avanza.se/bolagsstyrning/agm/arsstamma-2021/

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt tisdagen den 30 mars 2021.

Ett separat digitalt informationsmöte för aktieägarna kommer att hållas torsdagen den 25 mars 2021 vid vilket bland annat bolagets verkställande direktör Rikard Josefson och styrelsens ordförande Sven Hagströmer kommer att delta. På informationsmötet för aktieägarna kommer Avanzas verkställande direktör att hålla ett anförande och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor. Mer information om informationsmötet för aktieägarna finns på https://investors.avanza.se/bolagsstyrning/agm/arsstamma-2021/.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman måste dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 mars 2021, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 29 mars 2021.

Observera att anmälan till bolagsstämman endast kan göras genom poströstning.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 22 mars 2021. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 24 mars 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Avanzas webbplats https://investors.avanza.se/bolagsstyrning/agm/arsstamma-2021/.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Avanza Bank Holding AB, ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 29 mars 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även senast måndagen den 29 mars 2021 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Vid frågor, vänligen ring 08-402 90 18.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Avanzas webbplats https://investors.avanza.se/bolagsstyrning/agm/arsstamma-2021/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning samt koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020
 7. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Beslut om antal styrelseledamöter
 9. Fastställande av styrelsearvode
 10. Fastställande av revisorsarvode
 11. Val av styrelse
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen
 15. Beslut om emission av teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram för anställda
  a) Serie 2021/2024
  b) Serie 2022/2025
  c) Serie 2023/2026
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra förvärv av egna aktier
 17. Godkännande av ersättningsrapport

Förslag

Beslutsförslagen framgår av kallelsen som bifogas detta pressmeddelande.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Information om behandling av personuppgifter i samband med årsstämman finns tillgänglig i integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, d.v.s. senast lördagen den 20 mars 2021, till adress Avanza Bank Holding AB (publ), Box 1399, 111 93 Stockholm eller via e-post till arsstamma@avanza.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.avanza.se/ir och på bolagets kontor på Regeringsgatan 103 i Stockholm senast torsdagen den 25 mars 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, fullständiga förslag enligt ovan samt styrelsens yttrande med anledning av föreslagen utdelning, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med tisdagen den 9 mars 2021 och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.avanza.se/ir.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 154 954 010. Samtliga utgivna aktier är stamaktier. Bolaget innehar inga egna aktier.

*****

Stockholm i februari 2021
Styrelsen i Avanza Bank Holding AB (publ)

Kallelsen i dess helhet bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer
070-761 80 53
sofia.svavar@avanza.se