Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Delårsrapport januari – juni 2012

  • Rörelseintäkterna minskade med 14 (+13) procent till 305 (356) MSEK
  • Resultatet efter skatt minskade med 33 (+4) procent till 98 (147) MSEK
  • Resultat per aktie minskade med 34 (+2) procent till 3,44 (5,24) SEK
  • Nettoinflödet uppgick till 2 990 (4 790) MSEK, motsvarande 4 (6) procent av totalt sparkapital vid årets början
  • Antal konton ökade med 7 (10) procent till 447 900 (417 200 per den 31 december 2011) st och totalt sparkapital ökade med 6 (3) procent till 78 700 (74 200 per den 31 december 2011) MSEK

Andra kvartalet

  • Rörelseintäkterna minskade med 18 (+7) procent till 141 (172) MSEK
  • Resultatet efter skatt minskade med 33 (16) procent till 38 (57) MSEK
  • Resultat per aktie minskade med 33 (19) procent till 1,34 (2,01) SEK

 
VD-ord i halvtid

Stabil tillväxt trots börsoro
Den makroekonomiska oron ligger kvar som en våt filt över Euroländerna och marknaderna visar stor nervositet vid minsta signal som kan tolkas negativt. Denna osäkerhet har påverkat sparandet direkt i en minskad handelsaktivitet på 16 procent jämfört med samma period förra året samtidigt som våra sparare har visat en tydlig förskjutning mot räntesparande på bekostnad av aktiehandel. För att möta det ökade intresset för räntesparande lanserade vi räntebevis under våren som snabbt blivit populära, vilket syns i de över 250 MSEK som spararna redan har investerat i dessa produkter. Avanza Bank är den enda bank som erbjuder courtagefri handel i räntebevisen, vilket är ett resultat av vår strävan att kunden alltid ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska marknaden. Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt erbjudande inom räntesparande under året och avser att presentera fler nyheter redan efter sommaren.

Andra ljusglimtar trots börsoron är att Avanza Bank fortsätter att visa en stabil tillväxt i kunder och sparkapital. Nettoinflödet under andra kvartalet var 48 procent högre än samma period föregående år.

Vi bygger för att möta framtidens kundbehov
Vi har trots att intäkterna pressats av börsoron valt att hålla kostnaderna mer eller mindre oförändrade jämfört med förra året. Anledningen till den oförändrade kostnadsnivån är att vi behöver fortsätta investera i vår nya internetbank, ett projekt som vi påbörjade 2011. Vi bedömer att en modernisering av vår internetbank och bakomliggande system är kritiskt för vår verksamhet för att på allvar kunna möta en bredare målgrupp och samtidigt tillfredställa våra sparares framtida behov. Nya ITsystem kommer dessutom på sikt möjliggöra en än högre kostnadseffektivitet. Detta är en viktig del i Avanza Banks långsiktiga ambition att kombinera branschens lägsta avgifter med Sveriges nöjdaste sparkunder under fortsatt tillväxt samtidigt som vi lämnar en god avkastning till våra aktieägare. Arbetet förväntas slutföras under andra kvartalet 2013.

Pensionsfrågor hetare än någonsin
Den 30 september väntas Livförsäkringsutredningen, efter flera uppskov, presentera sitt förslag om det ska bli möjligt för spararna att flytta sin pension fritt mellan bolag. Detta är en fråga som vi aktivt arbetat för och som vi bedömer kommer påverka vår tillväxt positivt. Oavsett vad utfallet blir kommer vi fokusera på att ta ytterligare marknadsandelar genom marknadens bästa erbjudande inom pensionssparande. Detta syns inte minst i vårt Tjänstepensionssparande där nysparandet ökat med 34 procent under första halvåret jämfört med samma period föregående år.

Avanza Bank har även digitaliserat och därmed förenklat nykundprocessen med e-legitimation under juni, vilket vi bedömer kommer att ha en positiv inverkan på nykundsinflödet under andra halvåret då nya kunder nu kan underteckna sina avtal direkt på sajten. Detta ligger även i linje med vår strategi om att ha en helt internetbaserad affärsmodell.

Vi ser med spänning fram emot hösten och kommer fortsätta fokusera på att bibehålla Sveriges nöjdaste sparkunder.

Martin Tivéus, VD Avanza Bank
 

För ytterligare information:
Martin Tivéus, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 04
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

Informationen i denna rapport är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra och själv har valt att offentliggöra enligt både lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 11 juli 2012 kl 08.15 (CET).