Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Delårsrapport januari – september 2012

  • Rörelseintäkterna minskade med 20 (+19) procent till 430 (538) MSEK
  • Resultatet efter skatt minskade med 45 (+16) procent till 130 (236) MSEK
  • Resultat per aktie minskade med 46 (+14) procent till 4,54 (8,34) SEK
  • Nettoinflödet uppgick till 3 960 (6 340) MSEK, motsvarande 5 (8) procent av totalt sparkapital vid årets början
  • Antal konton ökade med 10 (+15) procent till 458 800 (417 200 per den 31 december 2011) st och totalt sparkapital ökade med 11 (–14) procent till 82 200 (74 200 per den 31 december 2011) MSEK

Tredje kvartalet

  • Rörelseintäkterna minskade med 31 (+32) procent till 125 (182) MSEK
  • Resultatet efter skatt minskade med 64 (+44) procent till 32 (88) MSEK
  • Resultat per aktie minskade med 64 (+42) procent till 1,11 (3,10) SEK
  • Intäkter och resultat efter skatt har belastats med 9 MSEK avseende värdejustering av innehavet i börsen Burgundy samt engångskostnader relaterade till effektiviseringar genom personalförändringar med 3,5 MSEK

Delårsrapport januari – september 2012

VD-ord

Räntesparande allt populärare i osäker marknad
”Tredje kvartalet fortsätter att präglas av oroligheter på marknaden vilket har lett till en avvaktande inställning bland aktiesparare trots en uppgång om åtta procent på Stockholmsbörsen hittills i år. Ett tydligt tecken är en minskad handelsaktivitet hos våra kunder med 35 procent jämfört med samma period förra året, något som tillsammans med sänkt reporänta har pressat intäkterna under året. Trenden gäller hela marknaden då vi samtidigt har försvarat våra marknadsandelar avseende värdepappershandel.

I en marknad med sjunkande avkastningsförväntningar fokuserar sparare ännu mer på avgifter och högre ränta. Vi ser framförallt en fortsatt förskjutning mot ränterelaterade produkter som fortsatt att växa starkt även under tredje kvartalet.
Sparande i Sparkonto+ har exempelvis ökat med 64 procent jämfört med samma period förra året. För att möta det ökade intresset för räntesparande fortsätter vi att utveckla vårt erbjudande. Under det senaste kvartalet har vi breddat Sparkonto+ familjen med konton för företag samt för barn och ungdomar som svar på en stigande efterfrågan. Under kvartalet har vi även utökat antalet räntebevis som snabbt blivit populära bland spararna sedan lanseringen i våras. Räntebevisen som handlas courtagefritt hos oss och erbjuder högre ränta än sparkonto, har hittills attraherat över 460 MSEK i sparande hos Avanza Bank.

Vi fortsätter även att visa en god tillväxt i antal nya kunder och kapital trots den turbulenta marknaden. Nettosparandet under tredje kvartalet uppgick till 970 MSEK, kunderna öppnade 10 900 nya konton under kvartalet och sparkapitalet har ökat med 17 procent jämfört med samma period föregående år. Detta skapar förutsättningar för intäktstillväxt på lång sikt eftersom det finns ett tydligt långsiktigt samband mellan tillväxt i sparkapital och tillväxt i rörelseintäkter. Det fortsatt låga ränteläget och låga intresset för börsen hämmar dock tillväxten på kort sikt.

Balansgång mellan kostnadsfokus och satsningar för framtiden
Vi har under året genomfört en rad kostnadseffektiviseringar som balanseras av fortsatta satsningar i vår nya internetbank, en satsning som vi kostnadsför direkt. Vi bedömer att en modernisering av vår internetbank och bakomliggande system är kritisk för att på allvar kunna möta en bredare målgrupp, och samtidigt tillfredställa våra sparares framtida behov. Nya IT-system kommer dessutom på sikt möjliggöra en ännu högre kostnadseffektivitet och skalbarhet i takt med fortsatt tillväxt i kunder och konton, men även en förutsättning för en effektiv breddning av utbudet. Detta är en viktig del i Avanza Banks långsiktiga ambition att kombinera branschens lägsta avgifter med Sveriges nöjdaste sparkunder under fortsatt tillväxt samtidigt som vi lämnar en god avkastning till våra aktieägare. Projektet påbörjades 2011 och förväntas slutföras under andra kvartalet 2013. Det tredje kvartalet belastas även av engångskostnader relaterade till effektiviseringar genom personalförändringar med 3,5 MSEK samt en nedskrivning av innehavet i Burgundy med 9 MSEK.

Stark tillväxt inom pensionssparande
Livförsäkringsutredningen presenterade i slutet av september sitt förslag om flytträtt för premiebestämda pensioner. Vi bedömer att förslaget, som innebär flytträtt på drygt hälften av det svenska pensionskapitalet, kommer att påverka våra långsiktiga tillväxtmöjligheter positivt. Fri flytträtt innebär att våra kunder kan flytta in gammalt pensionssparande och samla det hos Avanza Bank och därmed sänka sina avgifter och få mer pengar över i pension. I väntan på att förslaget ska implementeras fortsätter vi att vinna kunder inom pensionssparande. Detta syns inte minst i vårt tjänstepensionserbjudande till företag och anställda där nysparandet ökat med 40 procent och antalet kunder med 28 procent under tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Vi ser fram emot ytterligare produktlanseringar under fjärde kvartalet med syfte att ytterligare stärka Avanza Banks erbjudande och konkurrenskraft.”

Martin Tivéus, VD Avanza Bank
  
  

För ytterligare information:
Martin Tivéus, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 04
Birgitta Hagenfeldt, CFO Avanza Bank, telefon 073-661 80 04

Informationen i denna rapport är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra och själv har valt att offentliggöra enligt både lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 11 oktober 2012 kl 08.15 (CET).