Artboard 1logo
Avanza
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK
Avanza Bank Holding |
  SEK |  %   SEK

Avanza Bank Delårsrapport januari – september 2013

· Nettoinflödet uppgick till 8 410 (3 960) MSEK, motsvarande 10 (5) procent av totalt sparkapital vid årets början · Antal konton ökade med 11 (10) procent till 524 000 (471 600 per den 31 december 2012) st · Sparkapitalet ökade med 22 (11) procent till 105 000 (85 800 per den 31 december 2012) MSEK · Rörelseintäkterna ökade med 1 (-20) procent till 435 (430) MSEK · Rörelsemarginalen uppgick till 37 (38) procent · Resultatet efter skatt ökade med 7 (-45) procent till 139 (130) MSEK · Resultat per aktie ökade med 6 (-46) procent till 4,82 (4,54) SEK Tredje kvartalet · Rörelseintäkterna ökade med 18 (-31) procent till 148 (125) MSEK · Resultatet efter skatt ökade med 94 (-64) procent till 62 (32) MSEK · Resultat per aktie ökade med 94 (-64) procent till 2,15 (1,11) SEK

VD-kommentar

Växande kundbas och starkt nettoinflöde

”Vi ser särskilt positivt på den starka tillväxten i sparkapital på 22 procent sedan årsskiftet, inte minst då det finns ett långsiktigt samband mellan tillväxt i sparkapital och tillväxt i rörelseintäkter.  Vi har fortsatt att förstärka vår kommunikation till befintliga kunder om nya sparformer och placeringsalternativ vilket har resulterat i ökade insättningar och bredare engagemang från befintliga kunder. Det är en starkt bidragande faktor till ökningen i nettoinflöde i kombination med en fortsatt stark nykundstillväxt.

Inflödet på 8 600 kunder under tredje kvartalet innebär en dubblering mot samma period föregående år. Hittills i år har vi vuxit med 23 600 kunder och med en stark avslutning på året har vi goda möjligheter att överträffa vårt långsiktiga mål om att växa med 20 000–30 000 kunder per år. Resultatet av det starka kundinflödet och de ökade insättningarna från befintliga kunder ser vi tydligt i nettoinflödet som har ökat med 112 procent mot samma period föregående år.

Ökad kundaktivitet och god kostnadskontroll bakom resultatförbättring

Resultat före skatt ökade under tredje kvartalet till 73 MSEK jämfört med 55 MSEK samma period föregående år (rensat för jämförelsestörande poster), en ökning med 33 procent. Det innebär att vi under tredje kvartalet hämtade upp resultattappet från första halvåret, främst på grund av ökad kundaktivitet i kombination med en växande kundbas och stark kostnads-kontroll.

Om 2012 var ett avvaktande år avseende spar-beteende, på grund av fortsatt oro i Europa, Kina och USA, med tryggare placeringar i räntefonder, räntebevis och sparkonton, så har 2013 visat på en ökad riskaptit bland spararna. Det visar sig inte minst i en markant förskjutning mot aktiefonder sedan årsskiftet.  Inflödet totalt sett i fonder har varit fyra gånger så högt detta kvartal jämfört med samma period förgående år. Även handeln i aktier har ökat gradvis under tredje kvartalet, vilket är ett tecken på att spararna vågar tro på börsen igen. En börs som visat en positiv utveckling under det senaste året trots makropolitisk oro. Men än är inte alla orosmoln borta. Marknaden är fortfarande sårbar för negativa nyheter och kan svänga igen. Många frågor är fortfarande obesvarade; kommer USA lyckas enas kring en höjning av skuldtaket och hur ska Europa lösa tillväxtproblematiken med fortsatt turbulens i bland annat Italien och Grekland. Vi har redan under inledningen av oktober sett en viss återgång från aktier mot räntor igen, samtidigt som handelsaktiviteten på börsen lugnat sig något jämfört med september.

Efter lanseringen av nya sajten och bakomliggande system i slutet av andra kvartalet kan vi redan se positiva effekter på kostnadssidan. Kostnadsnivån under tredje kvartalet ska dock ses i ljuset av en nödvändig andningspaus över sommaren då vi förbrukat mindre resurser än normalt i efterdyningarna av sajtlanseringen. Vi är nu uppe i full fart igen och räknar med att hålla kostnadsnivån under andra halvåret mer eller mindre oförändrad jämfört med föregående år. Med vår nya sajt på plats fokuserar vi nu kraften på att skapa Sveriges bästa konsumentsajt för sparande och placeringar. Våra sparare kan se fram emot en rad produktnyheter redan de kommande två kvartalen.

Vi ser fram emot en spännande avslutning av året!”

Stockholm den 16 oktober 2013

Martin Tivéus, VD Avanza Bank

Informationen i denna rapport är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra och själv har valt att offentliggöra enligt både lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats till marknaden för offentliggörande den 16 oktober 2013 kl 08.15 (CET).